තනතුර

අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු

සංඛ්‍යාව

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

01

01

-

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

01

-

01

ගණකාධිකාරී

01

01

-

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

01

01

-

පරිපාලන නිලධාරී

01

-

01

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

01

01

-

සංවර්ධන නිලධාරී

103

105

-

කාර්මික නිලධාරී

01

01

-

තාක්ෂණ සහායක 01 01 -

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

01

01

-

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

01

02

-

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

30

30

-

ග්‍රාම නිලධාරී

59

57

02

කාර්යාල කාර්ය සහායක

06

06

-

මුරකරු

01

01

-

රියදුරු

02

02

-

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

කොට්ඨාස දින රැස්වීම

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top