කාන්තා සමිති

අනු අංකය

කාන්තා සමිතියේ නම

ගරු සභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

     1.     

වාසනා, ඌරගස්ගොඩ

ආර්.කේ.පතිරණ මිය, අශෝක, හබරාදුව

0717189030

ඩබ්.ජී.දිල්රුක්ෂි මිය, මැඩිල්ලවත්ත, හබරාදුව

0717245222

එන්.අබේගුණසේකර මිය, වලකඩවත්ත, හබරාදුව

0716338030

2.

වේශ්ම කරන්දුගොඩ

පී.ජී.සෝමසීලි මිය, ඇඹුල්අබේවත්ත, කරන්දුගොඩ, අහංගම

0771027410

එච්.ජී.ජීවන්ති මිය, ඇඹුල්අබේවත්ත, කරන්දුගොඩ, අහංගම

0771027410

අමිලා අබේධීර මිය, ඇඹුල්අබේවත්ත, කරන්දුගොඩ, අහංගම

0771027410

3.

ස්වර්ණමාලි, හරුමල්ගොඩ (නැ)

එම්.ජී.සුජීවා නිල්මිණි මෙය,

කහටගහවත්ත, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

තමරා දමයන්ති මිය,

නො.34, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

වත්සලා මිය,

නො.38, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

4.

එකමුතු, මැලියගොඩ

එස්.කේ.චන්ද්‍රවතී මිය,

කඹුරුගෙවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම

0779951126

අසංකා අමෝදනී මිය,

කඹුරුගෙවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම

0775435634

එස්.කේ.සුනේත්‍රා මිය,

කඹුරුගෙවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම

5.

සුහඳ, ගොවියාපාන

ජී.එච්.සුමිත්‍රා මිය, ගෝනගෙවත්ත, අරංවල, අහංගම

0771616461

කේ.ටී.සුභද්‍රසීලි මිය, අරුමාතන්ත්‍රිගෙවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

තිලකා පරණවිතාන මිය, ගොඩැල්ලවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

6

සමඟ, කතළුව(බ)

සරෝජනී පුංචිහේවා මිය,

ඇලබඩ, කතළුව, අහංගම

සන්ධ්‍යා රාණී මාපලගම  මිය,ඉන්දු සෙවන, කතළුව, අහංගම

7

දිරිය කාන්තා, අලවතුකිස්ගොඩ

බී.ඩී.මනුෂි කුරේ මිය, ගුරුකන්ද, කතළුව, අහංගම

0778004131

එම්.එම්.විකුමසූරිය මිය, අලවතුකිස්ගොඩ, කතළුව, අහංගම

0779092148

කේ.පී.ඉන්ද්‍රාණි මිය, ගුරුකන්ද, කතළුව, අහංගම

 

0778686226

8.

සඳකැන්, හල්ලොලුවගොඩ

එන්.කේ.හේමලතා මිය, ගැටිඹදූව, හීනටිගල, තල්පේ

නිෂාදි කුලතුංග මිය, ගොඩේවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

එන්.කේ.චූලවතී මිය, වාසනා, ගැටිඹදූව, හීනටිගල, තල්පේ

9.

දේවී, තල්දූව

යූ.එල්.එම්.හර්ෂණී මිය, නො.02, මාලපලඅන්දරවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

0777478459

එච්.එච්.නදීශාණි මිය, නො.14, මාලපලඅන්දරවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

එච්.ඒ.චන්ද්‍රිකා මිය,  කිරිතලවෙල, ගොවියාපාන, අහංගම

0786090112

10

දිරිය, අහංගම(නැ)

කේ.ජී.පී. ඉන්ද්‍රපාලි මිය, නේරංජා, ගොවියාපාන, අහංගම

0776754066

එම්.එල්.ජේ.චතුරංගි මිය,  රන්දෙණිය පාර, ගොවියාපාන, අහංගම

0776053234

එම්.ධනවතී මිය,    දිගුරන්නවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

11

පිබුදෙමු, අහංගම(ම)

එන්.බී.පද්මිණී මිය,       ශ්‍රී සංඝරතන මාවත, මධ්‍යම, අහංගම

0917912594

ගයානී ශ්‍රියාලතා මිය, ශ්‍රී සංඝරතන මාවත, මධ්‍යම,අහංගම

09775597556

කේ.ජී.රමණි මල්ලිකා මිය, නො.01, ධීවර නිවාස, මහවිහාර මාවත, අහංගම

12

යශෝදරා, පිටිදුව

ඩී.ඒ.කේ.එන්.පියසීලි මිය, එඩේරගෙවත්ත, පිටිදුව, හබරාදුව

පී.එස්.චාන්දනී මිය, ගෙදරවත්ත, පිටිදුව, හබරාදුව

සෝමා අමරවීර මිය, හෙවන, පිටිදුව, හබරාදුව

13

නවෝද්‍යා , ලණුමෝදර

ඒ.ඩබ්.ශාන්ති මිය, ගල්කොලවත්ත, ලණුමෝදර, හබරාදුව

0783858298

යූ.ඩබ්.ඒ.පුෂ්පමාලි මිය, මුදියන්සෙගෙවත්ත, ලණුමෝදර, හබරාදුව

0770670007

කේ.ටී.ආර්.ඩී.සිල්වා මිය, ආරච්චිගෙවත්ත, ලණුමෝදර, හබරාදුව

0776417837

14

පුබුදු, කහවතුගොඩ

අමිලා නයනරසී මිය,

කෙරමිණියවත්ත, මීගහගොඩ, අහංගම

බී.රජිකා නදීශාණී මිය,

කුමුදු, බදුවත්ත, මීගහගොඩ, අහංගම

0777606398

ඒ.එස්.දමයන්ති මිය,

සල්ගහගෙදර, මීගහගොඩ, අහංගම

0716890475

15

පුබුදු ඒකාබද්ධ, කහවතුගොඩ

චන්ද්‍රිකා ශ්‍රීමතී මිය,

පැලවත්ත, මීගහගොඩ, අහංගම

0773832523

මල්ලිකා ධර්මප්‍රිය මිය , මීගහවත්ත,

මීගහගොඩ, අහංගම

0712068316

සුජීවා ප්‍රියංගනී මිය,

ෆොන්සේකාවත්ත, බෝගහවත්ත පාර, අහංගම   

0773832523

16.

වාසනා, අන්නාසිවතුගොඩ

එම්.ජී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී මිය,

මහගොඩවත්ත, දොරපෙ, අඟුළුගහ

0724773072

එච්.බී.තනුජා කුමාරි මිය, මහගොඩවත්ත, දොරපෙ, අඟුළුගහ

0726615114

පී.බී.විනීතා චාන්දනී මිය, මහගොඩවත්ත, දොරපෙ, අඟුළුගහ

0718411740

17

සුහඳ. තල්පෙ(ද)

කේ.ඩී.චූලපද්මා මිය,

පාදිලිගෙවත්ත, මිහිරිපැන්න, තල්පෙ    

0775372844

තේජා වෙදමුපුප මිය, නො.224, මිහිරිපැන්න, තල්පෙ    

0917900493

ඩබ්.පද්මිණි මිය, මිහිරිපැන්න, තල්පෙ

18

සමාධි, කොග්ගල අති 11

කේ.ඩී.මංගලිකා මිය, රිලාදූව පාර, කොග්ගල, හබරාදුව

0716548433

ඩී.ගමගේ මිය, මුදලියකන්ද පාර, කොග්ගල, හබරාදුව

077812904033

යූ.ජී.සී.ලලන්ති මිය, නො.205,සමන්, කොග්ගල, හබරාදුව

0712178494

19

දිරිය මවුනි,  කොග්ගල අති 1

ජී.එච්.එස් ප්‍රසාදිනී මිය, 2329 ඒ, ප්‍රසාදිනී බියුටි සෙන්ටර්, රිලාදූව පාර, කොග්ගල, හබරාදුව 

0771249125

එන්.ආර්.පී.ආර්.අයි.ගයානි මිය, 10/4, ධීවර නිවාස, ගුඩුමුල්ල, කොග්ගල, හබරාදුව

0770482030

එම්.කමලාවතී මිය, 10/2, ධීවර නිවාස, කොග්ගල, හබරාදුව

20

ප්‍රෙබා්දා, කතළුව(ම)

ඊ.ඩබ්.රේණුකා මිය,

නො.02, අලවතුකිස්ස, කතළුව, අහංගම

0777430588

කේ.එල්.එන්.ගුනවර්ධන මිය, පිටකොරටුවවත්ත, කතළුව, අහංගම

0717869248

යූ.ඩී.වර්ණසීලි මිය, කතළුගොඩ, කතළුව, අහංගම

0771303906

21

මිණිමුතු, හරුමල්ගොඩ(බ)

ඹ්.එම්.එස්.එස්.නානායක්කාර මෙය, ලක්මිණි, ශ්‍රී ජිනරතන මාවත, හරමල්ගොඩ(බ)

0717713865

ඩී.අයිරාංගනී මිය, කරදවත්ත, හරමල්ගොඩ(බ), අගුළුගහ

0778205331

වරුණි නන්දිමා මිය, අංක 13, ගමගේවත්ත, මීපෙ, හබරාදුව

0771023639

22

බෝධිරාජ, උණවටුන(නැ)

එච්.බී.කේ.සේනානි මෙය,

සේනානි, මහගෙදරවත්ත, උණවටුන

0779950455

පී.කේ.ඒ.ජීවනී මෙය, කුසුම්, ඉලුක්පිටිය, උණවටුන

0774605699

ඒ.පද්මා මිය, නො.360, බෝධිරාජ මාවත, උණවටුන

0773002540

23

දිවිසවිය, කොරහැඩිගොඩ

එස්.පී.රංජනී මිය, අශෝක, අම්පාවිල පාර, අහංගම

0719345077

ඩබ්.කේ.ලක්මාලි මිය, ගොඩගේහේන, අහංගම

0779652747

කාංචනා වික්‍රමසේකර මිය, කීනදූව. අහංගම

0773618502

24

ශක්ති, මීපේ

බී.ජී.එස්.පෙරේරා මිය, හිරාන් ටෙක්ස්, මීපේ, හබරාදුව    0713814448

වී.පී.මංගලිකා මිය, මීපේවත්ත, මීපේ, හබරාදුව

ඒ.පූර්ණිකා මිය. බඩල්ගොඩවත්ත, මීපේ, හබරාදුව

25

සුහද, අත්තරගොඩ

සුමිත්‍රා ගිණිවැල්ල මිය, නිසංසල, කෝවිලකනත්ත පිටිදුව, හබරාදුව

0773256611

එම්.එම්.එච්.ජයමාලි මිය දම්පලේවත්ත, ගිනිගල, හබරාදුව

ජී.ඩබ්.සුනීතා මිය, බංගලාවත්ත, පිටිදුව, හබරාදුව

26

සමඟි, කතළුව(නැ)

එල්.එච්.ඩබ්.අනුලාවතී මිය. ඇල ළඟ, කතළුව, අහංගම

කේ.ඒ.ඩී. දරුවන්දිකා. දූවවත්ත, කතළුව, අහංගම

කේ.එච්.ඒ.පුස්පලතා මිය, උප තැපැල් හල අසළ, කතළුව, අහංගම

27

ශක්ති,   ලියනගොඩ

සී.එස්.මානවඩු මිය, 364/11, ලියනගේවත්ත, හබරාදුව

0776216594

එච්.එම්.මාලනී මිය, 1164, මාතර පාර, හබරාදුව

0712850188

වයි.එම්.ගමගේ මිය, 1125, මාතර පාර, හබරාදුව

0912282209

28

ලියවරුණ. මීගහගොඩ

ඩබ්.බී.අයිරාංගනී මිය, කැටකාලවත්ත. මීගහගොඩ, අහංගම

0915782894

කේ.ඩී.දිල්හානී පුෂ්ප කුමාරි මිය, පන්දුවිල, මීගහගොඩ, අහංගම

0774124833

ඩී.ධර්මවතී මිය, නාගහවත්ත,මීගහගොඩ, අහංගම

0915717998

29

එකමුතු පියස, ගොඩවත්ත,

එල්.එච්.එස්.මංගලිකා මිය, තිඹිරිගහදූව, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

ජී.එච්.පද්මිණි, දෙල්ගහවත්ත. හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

ජී.එච්.එන්.සේපාලිකා මිය තිඹිරිගහදූව, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

0775986570

30

සමගි

අටදාහෙවතුගොඩ

චිතා ගුණවර්ධන මිය

ප්‍රින්ස්මාවත, කතළුව, අහංගම

0713390039

ඥානලතා බෝපගේමිය

මැදගොඩ , කතළුව, අහංගම

ආර්.බී. ඇපර්නා දුල්මිනී මිය

මිය, 219 සී, ප්‍රින්ස් මාවත, මාරගහවත්ත, කතළුව, අහංගම

31

සමගි

කලපුව

උදයංගිකා කුමාරි මිය

තලාතොල්ල,අහංගම.

0715622196

ඒ.වී.යසවතීමිය,

රෝහිත මාවත,

අහංගම.

0729244684

එම්.දිනූෂා දමයන්ති මිය,

ෆාමගේහේන, රෝහිත මාවත, අහංගම

0776261704

32

විමුක්ති

හදුගොඩ

වයි.බී.ඒ.රංජනී මිය

ගලගාව වත්ත,අරුබ්බන,

හීනටිගල,තල්පෙ

0774763210

කේ.ඒ.එන්.කුමාරි මිය

පුදලකොරටුව,හීනටිගල,

තල්පේ

0776481334

පී.එච්.එස්.චන්දුලතා මිය.

ගැබුරුගොඩවත්ත,

මැටරඔ,

උණවටුන.

0755714825

33

සමගි

දොඩම්පෙ

පත්මා අරඔවෙල මිය.

රන්විලගොඩ පාර, හීනටිගල,තල්පෙ

0913937726

නන්දනී මානෙල් විතාන මිය, නන්දන,

දොඩම්පෙ, තල්පෙ.

ඩී.එම්.ජයවර්ධන මිය

හිනටිගල, තල්පෙ.

0913921161

34

සමගි, පෑලැස්ස

ජී.පී.චතුරු මිය, ෂෙහාරි, පෑලැස්ස, තිත්තගල්ල, අහංගම

0773430625

කේ.එච්.නිරෝෂණී මිය, පෑලැස්සවත්ත, තිත්තගල්ල, අහංගම

0779717514

ඩී.එල්.පී.රංජනී මිය, නො.107, පෑලැස්ස පාර, තිත්තගල්ල, අහංගම

0917924145

35

බෝගහමුළුගොඩ

ඩබ්.ඒ.ධම්මිකා මිය, ගාල්ලගේවත්ත, බෝගහමුළුගොඩ,හප්පාවන, වංචාවල

0774567691

තුෂාරි ජයසිංහ මිය, දෙණියවත්ත, හප්පාවන, වංචාවල

0778685627

ඩී.ජී.චන්ද්‍රා ගුනසිංහ මිය, හප්පාවන, වංචාවල

36

අහංගම්ගොඩ

ඉන්දිකා නිශාන්ති මි, 322/3, කුරුඳුවත්ත, අහංගම්ගොඩ. අහංගම

0776259296

ඩී.එච් රංජනී මිය, නො.16, අහංගම්ගොඩ. අහංගම

කේ.එල්.යමුණා මිය, සාගර විද්‍යාචන්ද්‍ර මාවත, අහංගම

0774315472

37

කළෙහිගොඩ

යූ.ඒ.ටෙක්ලා මිය, විස්කම් මාවත, අහංගම

0710414425

පුෂ්පා සමන්කාන්ති මිය, විස්කම් මාවත, අහංගම

0777521401

මේබල් පෙරේරා මිය,

විස්කම් මාවත, අහංගම

38

කොග්ගල

රේණුකා දමයන්ති මිය, නො.24, සිංහ ධීවර ගම, කොග්ගල, හබරාදුව

එම්.ජී.ජී.යූ. කාන්ති මිය, නො.80, මෝදරගොඩ, කොග්ගල, හබරාදුව

0775642466

ශිරෝමි ප්‍රියංගිකා මිය , නො.69, කොග්ගල, හබරාදුව

0775232595

39

එකමුතු, මොරම්පිටිගොඩ

ටී.එම්.රෝහිණී , උයනවත්ත, තල්පේ

ටී.ටීඩේලිනි, උයන්වත්ත, තල්පෙ

ඩී.ඩබ්.රාණි, උයන්වත්ත, තල්පෙ

40

දළවැල්ල

පී.එච්.පී.ස්වර්ණලතා මිය, ඔෂාන්, දළවැල්ල, උණවටුන

0912282345

පී.එච්.පී.රුවන්විලා මිය, දළවැල්ල, උණවටුන

0774461975

ආර්.එච්.චන්ද්‍රාවතී මිය, දළවැල්ල, උණවටුන

0770422237

41

හරුමල්ගොඩ(ම)

ජී. ලාලනී, බටතුරුගෙවත්ත, හරුමල්ගොඩ

 0768390535

බී.ජී.ප්‍රියංකා, ර්‍ශී ආරියවංශ මාවත, හරුමල්ගොඩ

0778526162

ජී.එච්.ලලනා රංජනී,

රැඩිංගවත්ත, හරුමල්ගොඩ 0791125131

42

පියදිගම(බ)

ඩබ්.ඒ.නිරෝෂා, 32, කුරුඳුවත්ත, අහංගම 0779394634

බී.එල්.පත්මිකා 182, කුරුඳුවත්ත, අහංගම 0777185050

ඩි.කේ.චිත්‍රා, පාලුවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම 0779128392

43

හීනටිගල(ද)

එච්.ඩී.ර්‍ශීමතී බනානාවත්ත, තල්පේ 

0783854413

කේ.රේණුකා, 743,සූරියගහවත්ත, තල්පේ

0777450573

ජී.කේ.රේණුකා,158/13, මිහිරිපැන්න, තල්පේ

0778702583

44

තල්පේ(නැ)

ඩබ්.ඩේසි චන්ද්‍රශීලි,

සහනය,තල්පේ

0771180482

ජී.හේමලතා, මාවැල්ලවත්ත,තල්පේ

0914993256

ඩිලානි ඩේලිකා රත්නායක, කුරුඳුවත්ත, තල්පේ

0775245618

45

වැල්ගෙතොට

දිස්නා රෝෂිණී, කලඑළියවත්ත, තල්පේ,

කේ.ඩබ්.රසෝජා ප්‍රසාදිනී, 309, කන්දෙවත්ත, තල්පේ

කේ.ඒ.චමිලා අරුණි, දංවත්තවල, කොට්ටිමුල්ල, තල්පේ

46

පියදිගම (නැ)

ජේ.කේ.ඒ. ජයවික්‍රම  මිය, 25, මාතර පාර, අහංගම

ජී.ඩබ්.ජි. පේමවතී, තරංග, පියදිගම, අහංගම

ඩී.කේ. සීතා, පොකුණපාර, පියදිගම, අහංගම

ක්‍රීඩා සමාජ

 අ.අං.

ක්‍රීඩා සමාජයේ නම

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

සභාපතිගේ නම

ලේකම්ගේ නම

දුරකතන අංකය

1

අභීමානී

132 - තල්පේ ද.

නයංග අල්විස්

 මෙනුෂ දිල්හාර

779895948

2

ශ්‍රී ගැමුණු

148 බී - වැල්ලෙතොට

දිනුක් චතුසංඛ

ඩබ්.එම්.පසන් මනුල

0779658305

3

දිලෙනතරු

148 සී කහවැන්නගම

එච්.කේ.ආර්.පී.කරුණාරත්න

පී.කේ.රොෂාන් කුමාර

0771232439

4

ඔලිම්පික්

136 උණවටුන නැ.

චන්දන විජේසේකර

රවීන්ද්‍ර විතානගේ

0779267444

5

රෝහණ

157 අහංගම ම.

එස්.ඒ.සුපුනි සමාධි

කේ.පී.ජී. ශානිකා සඳුනි

0778932830

6

ධාර්මික

144 සී කටුකුරුන්ද

එම්.පී.ප්‍රදීප් විමල්

ජී.ජී.තරිදු දිල්ශාන්

768795140

7

ටයිටන්ස්

144 සී කටුකුරුන්ද

එම්.ඩබ්.හෂාන් දිලුම්

ඩී.වී.සමන් ප්‍රියන්ත

0766735599

8

ප්ලේයර්ස්

159 බී කොරහැඩිගොඩ

මධුෂංක දේශාන් සමරවික්‍රම

එස්.ඒ.නිශාමලී දේවිනී

0713263999

9

මිතුසවිය

151 බී අන්නාසිවතුගොඩ

ජේ.පි. පසිඳු දිල්ෂාන්

අෂානි උද්දීත

766177535

10

මොරියස්

144 ඊ කොග්ගල අති 11

ඒ.එස්.වරුණ ප්‍රභාත් අබේතුංග

එම්.ජී.විනොද් මධුෂංක

715632966

11

ඊගල්

144 ඒ කොග්ගල

ජී.එච්.නදීෂා රුවනි

කේ.ජී. සම්පත්

0777899264

12

සන්රයිස්

162 ඒ අටදාහෙවතුගොඩ

ඩබ්.බී.කේ.සුමිත්

රසංගි රෝෂිමා විජේසුන්දර

0758328310

13

සැරියුත්

143 දොඩම්පේ

ඩබ්.එම්.රෝෂිත විනොද්

එම්.ඒ.හසිනි මධුෂිකා

0765445504

14

සිල්ව ලයන්

දඬුහැල

යූ.එච්.පසන් චමන්ත

ඩබ්.ඒ.අරෝෂි දිල්කි

0754717856

15

හැපී

උණවටුන(බ)

එච්.වී.භාෂිත මනංජිත්

ඩබ්.ජී.චාමර සංජීව කුමාර

0784603652

16

යංග් සන්ෂයින්

හරුමල්ගොඩ(ම)

පී.කේ.ලහිරු මධුෂංක

ජී.වී.පුෂ්ප කුමාර

0772263513

17

විෂන්

නාකන්ද

ඩබ්.එච්.ටෙෂාන් රෂ්මික

බී.එල්.ශෂිනි වාසනා

0772807256

18

නිව් සන්ෂයින්

ගොඩවත්ත

එච්.එල්.බී.ලක්මාල්

කේ.පී.එම්.සඳරුවන්

19

එකමුතු

මහරඹ

කේ. තරිඳු ලක්මාන්

විමංස මධුෂාන්

0755390318

20

ද රිලේෂන්ස්

හරුමල්ගොඩ(නැ)

ජි.ජී.එස්.කේ.ඩබ්.සිරිවර්ධන

ජී.ඩබ්.දිමුතු ප්‍රසංග

0771734492

21

හබරාදුව ස්පෝට්ස් ක්ලබ්

ලියනගොඩ

බී.සුරේෂ් ජයමාල්

කේ.ජී.ධනුෂ්ක දිලුම්

0772319490

22

එක්සත්

තල්පේ (නැ)

ඩබ්.එම්.ප්‍රේමලාල්

එම්.ඩබ්.එස්.මධුෂාන්

0773220399

23

බ්ලැක් ඊගල්

දොම්මැන්නෙගොඩ

එම්.චම්ලි ශාලින්ද

ඒ.එච්.තිල්මි කමේෂි

0750302523

24

රන්තරු

දොම්මැන්නෙගොඩ

පී.බී.කවීෂා

හසරැල් උදාරම්

0915616693

25

පියදිගම(බ) ක්‍රීඩා සමාජය

පියදිගම(බ)

ඩී.ඩබ්.ආර්.විමලසේන

සුජිත් ලසන්ත

26

රුහුණු

ලණුමෝදර

එච්.ඊ.සයුරු කාවින්ද

ඩී.එස්.පී.සඳරුවන්

0758296072

27

පැහැසර

පිටිදුව

කේ.එල්.එම්.ලක්ෂාන්

ඩී.ජී.ගුණසේකර

0716242335

28

යූත්

පෑලැස්ස

එස්.එච්.ඒ.දිලුම්

ඒ.ඩබ්.පද්මලාල්

0779801599

29

ස්වර්ණහංසි

මැලියගොඩ

ජී.එල්.ඒ.ටී.මල්ෂාන්

එච්.ජී.එස්.එන්.නිසංසලා

0772780572

30

නිව් මිලේනියම්

යද්දෙහිමුල්ල

එම්. සුරේෂ් පද්මකුමාර

එම්.හර්ෂ මධුෂාන්

31

සහෘද

මොරම්පිටිගොඩ

එම්.අයෝමාල් මධුභාෂණ

පී.කේ.එන්.මිහිරාණි

770452999

32

එකමුතු

කොග්ගල 1

ප්‍රභාත් ඉන්දික

33

ටැලන්ට්

ඌරගස්ගොඩ

ජී.ජී.මහේන්ද්‍ර ඩයස්

ඩබ්.එම්.කේ.තත්සරණී

0755707205

34

ලිහිණි

හප්පාවන

ඩී.එස්.කාරියවසම්

ආර්.ඒ.පී.ිප්සරා හංසනී

35

ලයන් හාට්

මීපේ

කවිඳු තිලංක සිරිවර්ධන

එන්.ඒ.තිලාන්

36

රන්තරු

අහංගම(නැ)

ආර්.එස්.කේ.එස්.ලක්මාල්

එල්.ජී.එස්.මාලිංග

0711544877

37

සුමිතුරු

ගොවියාපාන

නවොද් මධුමාල්

සචිනි නයෝමලී

38

තල්පතරු

තල්දූව

එල්.එච්.එස්.දිල්ෂාන්

ඒ.ටී.එන්.ප්‍රබෝධනී

0710982241

39

රන්තරු

කලපුව

සමීර ලක්මාල්

ආර්.එස්.ප්‍රියමාල්

0717006378

40

කතළුව ක්‍රීඩා සමාජය

කතළුව බ.

ඩබ්.එල්.සමන් චමින්ද

යූ හසිනි චමෝදි

0779285388

41

නිව් ලයන්

කතළුව ම.

පී.එච්.ඒ.නිර්මාල්

කේ.එල්.අයෝමා

0726281216

42

කහවතුගොඩ ක්‍රීඩා සමාජය

කහවතුගොඩ

කේ.ඩී.එම්.ජී.මධුෂංක

ජී.ඩී.කාව්්‍ය සෙව්වන්දි

43

රන්මුතු

අත්තරගොඩ

කේ.කේ.දිල්ශාරා

කේ.ජී.යූ.මධුෂාණී

0765445504

ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

අනු අංකය

සමිතියේ නම

ගරු සභාපති

ගරු ලේකම්

ගරු භාණ්ඩාගාරික

1

පෑලැස්ස

ඩබ් කේ රංජිත් මයා,

පාසල අසල, සන්තෝෂගම,

තිත්තගල්ල , අහංගම

එච් විමලරත්න මයා,

නො 44, පෑලැස්ස,

තිත්තගල්ල, අහංගම

කේ ඩබ් සන්ඩස් මයා,

නො 23, පෑලැස්ස, තිත්තගල්ල,

අහංගම

2

මිහිරිපැන්න

දමයන්ති පෙරේරා වික්‍රමසිංහ මිය,

දම්රුවන් මාවත,

මිහිරිපැන්න, තල්පේ

තේජා වෙදමුල්ල මිය,

මිහිරිපැන්න, තල්පේ

චම්පා අමරසිංහ මිය,

වෙළබඩවත්ත, මිහිරිපැන්න,

තල්පේ

3

ලියනගොඩ

එන්.කේ විජේසිරි මයා,

"තුසිත", ලියනගොඩ, හබරාදූව

ඩී ජී රත්නදාස මයා,

ලියනගොඩ, හබරාදූව

සෝමලතා විදානගමගේ මිය,

"සැනසුම", ලියනගොඩ,

හබරාදූව

4

මීපේ

තුසිත කොඩිතුවක්කු මයා,

ඌරුමුල්ලවත්ත, මීපේ,

හබරාදූව

වී පී මංගලිකා මිය,

මීපේ වත්ත, මීපේ, හබරාදූව

එන් ලොකුපට්ටියගේ මයා,

ඉස්කෝලෙගෙදර, මීපේ ,

හබරාදූව

5

අහංගම නැගෙනහිර

එල් පී මාලනී මිය,

පුංචිගල්කැටිය, ගොවියාපාන, අහංගම

සුමුදු අරම්පත් මාරඹගේ මයා,

දෙහිගස්වත්ත, ගොවියාපාන ,

අහංගම

එල් ජී පුෂ්පා මාලනී මිය,

ජයසුමනාරාම පාර,

ගොවියාපාන, අහංගම

6

අන්නාසිවතුගොඩ

තිරානගමගේ අනුරසිරි මයා,

කොස්දූව, හප්පාවන, වංචාවල

එම් එම් සමරබන්දු මයා,

"සංඛ", අන්නාසිවත්ත,

හප්පාවන, වංචාවල

කේ දමයන්ති මිය,

"චන්ද්‍රමාලි", කොස්දූව,

හප්පාවන, වංචාවල

7

කොග්ගල අති 11

එම් ඩබ් සුනේත්‍රා මිය,

නො 352, කොග්ගල, හබරාදූව

ස්වර්ණා ගාල්ලගේ මිය,

නො 184, රිලාදුකන්ද පාර, කොග්ගල,  හබරාදූව

එම් ඩබ් අයිරාංගනී මිය,

කොග්ගල, හබරාදූව

8

නාකන්ද

එස් කේ විනිතා මිය,

නො105, නොන්ඩියවත්ත, නාකන්ද, අහංගම

ටී වී රෝහිනී මිය,

දොඹගහඕවිට,

නාකන්ද,අහංගම

ඒ වී ජයන්ති මිය,

පැගිරිවත්ත, නාකන්ද, අහංගම

9

දඩුහැල

එන් ඩබ් සී විමලරත්න මයා,

කුසුම්, හේනවත්ත, දඩුහැල,

අහංගම

ඩී කේ සමරසිංහ මයා,

ලිහුදූවවත්ත, එළුකැටිය, අහංගම

පී ඒ දීපිකා මිය,

රසතොල්ල, අහංගම

10

කතළුව මධ්‍යම

පී එච් අතුල මයා,

"සෂිකලා",අලවතුකිස්ස,

කතළුව, අහංගම

ඩබ් එස් පත්මසීලි මිය,

අරළුගහගෙදර,කතළුව, අහංගම

එල් ජී නයනකාන්ති මිය, බැද්දවත්ත,වැවිලිහේන,

අහංගම

11

උණවටුන නැගෙනහිර

පූජ්‍ය මිරිස්වත්තේ සුමන හිමි,

බෝධිරාජ විහාරය,උණවටුන

ටී එච් රංජනී මල්කාන්ති මිය,

බෝධිරාජ මාවත ,උණවටුන

ජී එච් පුෂ්පකාන්ති මිය,

බෝධිරාජ මාවත ,උණවටුන

12

පියදිගම නැගෙනහිර

කීර්ති ප්‍රදිනන්දිස් මයා, "අමාකිරුළ",පියදිගම,අහංගම

පී ජී රාජිනී තුෂාරි මිය,පිරවුම්හල පිටුපස,

පියදිගම, අහංගම

එම් පී ජී සංඝදාස මයා,

පියදිගම ,අහංගම

13

මැළියගොඩ

ඕ.කරුණාරත්න මයා , අඹගහවත්ත,මැළියගොඩ,

අහංගම

කේ එන් ෂෙල්ටන් මයා,

ජයශ්‍රී කලායතනය,නන්ද මාවත , මැළියගොඩ,අහංගම

එස් කේ චන්ද්‍රවතී මිය,

කඹුරුගෙවත්ත,

මැළියගොඩ,අහංගම

14

තල්පෙ නැගෙනහිර

ඩී කුසුමලතා මිය,

මාදන්ගහවත්ත,තල්පේ

පී එච් ලලිතා මිය,

මාකදුගොඩ පාර,කුරුදුවත්ත,තල්පේ

එම් ඩබ් කරුණාවතී මිය,

අඹවත්ත,තල්පේ

15

බොනවිස්ටා රූමස්සල

ආර් ආරියරත්න මයා, බොනවිස්ටාව,උණවටුන

ඒ ටී නදීකා මිය ,

බොනවිස්ටාව, උණවටුන

ඩී එල් ජයන්තී මිය,

බොනවිස්ටාව,උණවටුන

16

ලණුමෝදර

ඩී එච් නන්දසේන මයා, ඉහලවත්ත,ලණුමෝදර,හබරාදූව

ඩී එම් සමීර මනෝජ් මයා, කුරුගොඩවත්ත,ලණුමෝදර,

හබරාදූව

කේ පී සම්පත් මයා,

541, පොල්කන්ද,

ලණුමෝදර,හබරාදූව

17

මීගහගොඩ

පී.ඩී නිහාල් පතිරත්න මයා, මීගහගොඩ,අහංගම

ස්වර්ණා බෝපගේ මිය, හීනටිගලවත්ත,කොටේගොඩ,

කුරුදුවත්ත, අහංගම

ඩබ්.පී කාරියවසම් මිය,

"වාසනා",අළුත්පාර,

කොටේගොඩ,අහංගම

18

උණවටුන මධ්‍යම

පූජ්‍ය අළුත්වල ඥානරතන හිමි, ගණනන්දාරාම විහාරය,උණවටුන

විකුම්සිරි විජේනායක මයා,

ගණහේන උණවටුන

ටී ලක්ෂ්මන් මයා,

ගණහේන උණවටුන

19

කරන්දුගොඩ

ඩබ් ඩී එල් ගුණතිලක මයා,කරන්දුගොඩ,අහංගම

ඩී කේ ජයසේන මයා,

කරන්දුගොඩ,අහංගම

ඩී ඩී වසන්තා මිය, සම්පත්තිගෙවත්ත,

කරන්දුගොඩ,අහංගම

20

දොඩම්පෙ හීනටිගල

ජිනප්‍රිය සමරනායක මයා,

රංවලගොඩ පාර,හීනටිගල,

තල්පේ

ඩී.ජී බුද්ධදාස  මයා,

දොඩම්පෙ,තල්පේ

‍ඩී.ජී ධම්මික වික්‍රමසුන්දර මයා,

"දැහැමි මංගල සේවය",

රංවලගොඩ,

පන්සල පාර,හීනටිගල ,තල්පේ

21

හදුගොඩ

වයි බී අයිරා රංජනී මිය, අරුබ්බන,හීනටිගල,තල්පේ

කේ ඒ නිශාන්ති කුමාරි මිය,

පූදලකොරටුව හීනටිගල ,තල්පේ

පී එච් ශ්‍රියාණි චන්ද්‍රලතා මිය, ජඹුරගොඩවත්ත,මැටරඹ,

උණවටුන

22

හරුමල්ගොඩ මධ්‍යම

කේ වී නාමදාස මයා, "සීදේවී",බටදූවවත්ත,

හරුමල්ගොඩ,හබරාදූව

බී ජී ප්‍රියංකා මිය,

ශ්‍රී අරියවංශ මාවත,

හරුමල්ගොඩ,හබරාදූව

එල් ලාලනී මිය,

හරුමල්ගොඩ,හබරාදූව

23

දොම්මන්නාගොඩ

ඩී ඩී ජයන්ත මයා,

පුබුදු,සිරිතිලක මාවත,අහංගම

එම් ඩබ් අයිරාංගනී මිය,

අංක 1 පැලවත්ත කොරටුව,මුනිදාස මාවත,අහංගම

යූ.කේ.වසන්තා මාධවී මිය,

උඩුකුඹුර, අහංගම

24

හීනටිගල දකුණ

එච් ඩී ශ්‍රීමතී මිය,

බතනවත්ත,තල්පේ

ඕ පී නානායක්කාර මයා, වෙදගෙවත්ත,මිහිරිපැන්න,

තල්පේ

ඒ කේ නාලිකා දිල්රුක්ෂි මිය, වඩුගේවත්ත,මිහිරිපැන්න,

තල්පේ

25

කලපුව

සිරිපාල උළුවිටිකේ මයා, "මහේෂා"මිල්ලදූව,අහංගම

එච්.ඊ.දයාරත්න මයා,ඉහලවත්ත,රෝහිත මාවත,කලපුව,අහංගම

එච්.ඊ.චන්ද්‍රපාල මහතා, "සන්ධ්‍යාවිලා",රෝහිත මාවත,

කලපුව,අහංගම

26

දළවැල්ල

පී.නිමල් ජයරත්න මයා, දෙල්ගහවත්ත,දලවැල්ල,

උණවටුන

පී එච් පත්මා මිය,

"රුවන්විලා",පන්සලපාර,

දලවැල්ල,උණවටුන

පී එච් චන්ද්‍රවතී මිය,

දෙල්ගහවත්ත,දලවැල්ල,

උණවටුන

27

කහවතුගොඩ

ඩී නිශාන්ත වීරසිරි මයා, අරඔවත්ත,මීගහගොඩ,

අහංගම

ඕ ඩී ජයවීර මයා,

කෙරමිණියවත්ත,අහංගම

බී රූපා වික්‍රමසීලි මිය, තලගහකොරටුව,කහවතුගොඩ,

අහංගම

28

දිගරැද්ද

එච් ජී විජේවර්ධන මයා,

ගමගේවත්ත, දිගරැද්ද,අහංගම

ඒ ඩබ් එස් චන්ද්‍රරත්න මයා,

අලුත්ගෙදරවත්ත, දිගරැද්ද,අහංගම

කේ ජී සුමතිපාල මයා, දෙනිපිටියවත්ත,දිගරැද්ද,

අහංගම

29

අත්තරගොඩ

ජී පියසේන මයා,

පිටිදූව,හබරාදූව

ඩබ් පී ඒකනායක මයා, අලුත්වත්ත,කොස්මුළුගොඩ,

පිටිදූව,තල්පේ

ආර් පී කේ ද සොයිසා මයා,

ආනන්ද ප්‍රදීප,,පිටිදූව,හබරාදූව

30

වැල්හේන්ගොඩ

ලිලියන්ද සිල්වා මිය,

වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

එච් එම් ජී හේරත් මිය,රේල්ගේට්ටුව අසල,වැල්හේන්ගොඩ,

අහංගම

එල් එච් සුධර්මා මිය,

වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

31

ගොවියාපාන

තිලකා පරණවිතාන මිය, ගොඩැල්ලවත්ත,ගොවියාපාන ,අහංගම

ජී එච් සුමිත්‍රා මිය, ගෝනගෙවත්ත,අරංවල,

අහංගම

ටී එච් වීරරත්න මයා,

අරුමතන්තිරිගෙවත්ත,

ගොවියාපාන ,

අහංගම

32

කොරහැඩිගොඩ

එන් පී දයානන්ද මයා,

"අසෝක" අම්පාවිල පාර,

අහංගම

එන් පී එල් ජයලත් මයා,

"අසෝක" අම්පාවිල පාර,අහංගම

එම් ඒ සීලවතී මිය,

"කුමුදු",ඔලගන්දූව,අහංගම

33

කොග්ගල

ජී එච් ගාමිණි තිලකසිරි මයා,

සිංහධිවරගම හංදිය,කොග්ගල, හබරාදූව

ජී පී සුරංගා මිය,

මොදරගොඩ, කොග්ගල,හබරාදූව

ජී එච් ශීරෝමි ප්‍රියංගිකා මිය, මෝදරගොඩ,කොග්ගල,

හබරාදූව

34

අලවතුකිස්ගොඩ

ප්‍රසාද් කාරියවසම් මයා, කටුකුරුන්දගෙදරවත්ත,

කතළුගොඩ,අහංගම

කේ. වී.සමරසිරි මයා,

කතළුව බටහිර, ගුරුකන්ද,අහංගම

ඒ ඊ පියසීලි මිය ,

කටුකුරුන්දගෙදරවත්ත,

කතළුගොඩ,අහංගම

35

කොග්ගල අති 1

එන් ඩබ් ඒ අමරදාස මයා,

අංක 18,ගුඩුමුල්ල,

කොග්ගල,හබරාදූව

පී.එච්.එස් සිල්වා මයා,

නො 36 මාගල්තොට,

හබරාදූව

කේ ඩී ප්‍රීතිකා වසන්ති මිය,

මාගල්තොට පාර,

කොග්ගල,හබරාදූව

35

අටදාහෙවතුගොඩ

චිත්‍රා ගුණවර්ධන මිය,

ප්‍රින්ස් මාවත, කතළුව,

අහංගම

එස් මාපලගම මයා,

නො 215 ප්‍රින්ස්මාවත,

කතළුව, අහංගම

ජී.බී.ශ්‍රියාණි මිය,

මැදි විදුහල් මාවත ,

කතළුව, අහංගම

ස්වේච්ඡා සංවිධාන

අනු අංකය

ස්වේච්ඡා සංවිධානය

නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

පුද්ගලික ලිපිනය

01.    

මිහිරිපැන්න මංසන්දිය ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

පී.එම්.බී.අයි.චානක

ලේකම්

දළුකට්ටා වත්ත,මිහිරිපැන්න,තල්පේ

   

කේ.සුදත්

සභාපති

වෙරළබඩ වත්ත,මිහිරිපැන්න,තල්පේ

   

බින්දු කුමාරසිංහ

භාණ්ඩාගාරික

මාබෝවිල,මිහිරිපැන්න,තල්පේ

02.    

ගොවියපාන ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

එන්.පී.ටී.ප්‍රියන්ත

ලේකම්

පළුටුගහවත්ත,ගොවියපාන,අහංගම

   

ආර්.ජී.සුජිත් ශාන්ත

සභාපති

අළුත් පාර,ගොවියපාන,අහංගම

   

ඩී.සී.බුද්ධික

භාණ්ඩාගාරික

ගල්කැටිය පාර,ගොවියපාන,අහංගම

03.    

තරුණ ශක්ති සුභසාධක සමිතිය මීගහගොඩ

ඕ.ඩී.අසන්ත කුමාර

ලේකම්

නො.06,පොන්සේකා වත්ත,අහංගම

   

බී.ඉසුරු ජයරුවන්

සභාපති

කැටකාලගහ වත්ත,මීගහගොඩ,අහංගම

   

කේ.එච්.මංජුල

භාණ්ඩාගාරික

කොටේගොඩ,රබර්වත්ත,අහංගම

04.    

මිණි මුතු ස්වේච්ඡා සංවිධානය

බී.කරුණාවතී

ලේකම්

නිංගල්පිටිය,ලණුමෝදර,හබරාදුව

   

එම්.පී.වී.හේමලතා

සභාපති

ප්‍රින්සස්විලා,බෝගහ හන්දිය,නරාවල

   

කේ.ඩබ්.කුසුමපාල

භාණ්ඩාගාරික

ජීවන,පැදින්නෝරුව,වංචාවල

05.    

සවිය සුභසාධක සමිතිය

ඩී.ඒ.චන්ද්‍රපාල ජයරත්න

ලේකම්

කොක්වත්ත,හබරාදුව

   

ජී.අනුර උදයකාන්ත

සභාපති

ශ්‍රී ධම්මානන්ද මාවත,හබරාදුව

   

ඩී.එල්.ඒ.ආරියදාස

භාණ්ඩාගාරික

කොක්වත්ත,හබරාදුව

06.    

කළණ මිතුරු හවුල

සාලින්ද ජයසේකර

ලේකම්

නැබලදූව,මීපේ

   

නිලංග කළුආරච්චි

සභාපති

හෙට්ටියවත්ත,මීපේ

   

කේ.කරුණාරත්න

භාණ්ඩාගාරික

පොල්වත්ත,මීපේ

07.    

තල්පේ ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

පී.ජී.ජගත්ප්‍රේමශාන්ත

ලේකම්

සූරියගහවත්ත,තල්පේ

   

එන්.ටී.සමරනායක

සභාපති

තල්පෙ,හබරාදුව

   

ඩබ්.සුමිත්

භාණ්ඩාගාරික

වැල්ලෙතොට පාර,තල්පේ

08.    

ඉසුරු කිරි ගොවීන්ගේ සුභසාධක සංගමය

ජී.එල්.වික්‍රමනායක

ලේකම්

තල්පෙ,හබරාදුව

   

ජී.ඩී.පත්මරංග

සභාපති

ඉඩම්කිස්ස පාර,හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

   

එස්.කේ.අමරතුංග

භාණ්ඩාගාරික

ගණහේන,උණවටුන

09.    

අහංගම නන්දිපාල ඉපලවත්ත බෞද්ධෝදය පදනම

එච්.ආර්.මනෝදනී අල්විස්

ලේකම්

නො.65,පියදිගම,අහංගම

   

ඊබට් ඉපලවත්ත

සභාපති

නන්දිපාල ඉපලවත්ත මාවත,පියදිගම,අහංගම

   

මාලිගා මුතුකුමාරන

භාණ්ඩාගාරික

පියදිගම,අහංගම

10.    

සරණ අන්‍යෝන්‍යාධාර සුබ සාධක සමිතිය

පී.හෙට්ටිආරච්චි

ලේකම්

ජයන්ති,හප්පාවන,වංචාවල

   

කේ.ජී.දීපාල් ප්‍රසන්න

සභාපති

65/2,පොල්ගස් කනත්ත,හප්පාවන,වංචාවල

   

ඩබ.ඩී.විජය වික්‍රම

භාණ්ඩාගාරික

113/11,හප්පාවන,වංචාවල

11.    

ජීවනාලෝක සහන හා සමාජසේවා පදනම

සී.එම්.ජයසේන

ලේකම්

කැබැල්ලේ ගෙදර,කතළුව,අහංගම

   

ටී.එච්.ජී. ද සිල්වා

සභාපති

කබලාන,අහංගම

   

ඒ.එච්.පී.ජේ. ද සිල්වා

භාණ්ඩාගාරික

කබලාන,අහංගම

12.    

සුහඳ ප්‍රජා සුභසාධක සමිතිය

ඩී.එස්.අමිතා

ලේකම්

ගොන්නගහහේන,අහංගම

   

එල්.නන්දාවතී

සභාපති

371,පඤ්ඤාවාස මාවත,ඔලගන්දුව

   

සාන්තී රංජනී මුණසිංහ

භාණ්ඩාගාරික

ඔලගන්දුව පාර,අහංගම

13.    

සහන සුභසාධක සමිතිය

බී.ප්‍රියංකා ලක්මාලි

ලේකම්

හේන වත්ත,දඩුහැල,අහංගම

   

යූ.එච්.විමලසේන

සභාපති

හේන වත්ත,දඩුහැල,අහංගම

   

එම්.ජී.අනෝමා ප්‍රියදර්ශනී

භාණ්ඩාගාරික

හේන වත්ත,දඩුහැල,අහංගම

14.    

හබරාදුව රජයේ රෝහලේ සුභසාධක සමිතිය

කේ.කේ.ටී.මධුමාලි

ලේකම්

මීපේ,හබරාදුව

   

නලීන් වලිමුණි

සභාපති

කොක්වත්ත,හබරාදුව

   

එම්.කේ.සරත්

භාණ්ඩාගාරික

දඩුහැල,අහංගම

15.    

හබරාදුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සහන සේවා මණ්ඩලය

පියසේන සිටින මළුව

ලේකම්

47,පුංචි පොල් ගහ වත්ත,අහංගම

   

ආර්.එච්.විජේපාල

සභාපති

මිහිරිපැන්න,තල්පේ

   

කේ.පත්මසිරි

භාණ්ඩාගාරික

සිරිසුමන මාවත,අහංගම

16.    

ත්‍රීරෝද රථ සහ වාහන හිමියන්ගේ සංගමය

පී.ඩබ්.ප්‍රසන්න

ලේකම්

සිංහ දීවරගම,කොග්ගල

   

ජී.එච්.ආරියසේන

සභාපති

සිංහ දීවරගම,කොග්ගල

   

කේ.ටී.ඩී.ප්‍රසන්න

භාණ්ඩාගාරික

සිංහ දීවරගම,කොග්ගල

17.    

අන්නාසිවතුගොඩ ඉසුරු සුභසාධක සමිතිය

ජී.සනත් රෝහිත

ලේකම්

මහගොඩ,අඟුළුගහ,හබරාදුව

   

ආර්.දීපානී

සභාපති

මහගොඩ,අඟුළුගහ,හබරාදුව

   

ලසන්ත මුදලිගේ

භාණ්ඩාගාරික

මහගොඩ,අඟුළුගහ,හබරාදුව

18.    

එක්සත් ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

ජී.එච්.චමිලි අජන්ත

ලේකම්

වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

   

ජී.එච්.වසන්ත කුමාර

සභාපති

වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

   

ජී.එච්.දර්ශන ආනන්ද

භාණ්ඩාගාරික

වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

19.    

අසල් වැසි සුභසාධක සංගමය

යූ.කේ.පියතුංග

ලේකම්

පැතුම,උඩුකුඹුර,අහංගම

   

එල්.එච්.ඒ.ජගත් කුමාර

සභාපති

කරන්දුගොඩ,අහංගම

   

නිශාන්ත බරෙස්තු

භාණ්ඩාගාරික

නො.10/16,ශ්‍රී තිලක මාවත,වැලිවත්ත,අහංගම

20.    

 ත්‍රීරෝද රථ සහ වාහන හිමියන්ගේ සංගමය

පී.ඩබ්.ප්‍රියන්ත

ලේකම්

82 කණුව අසල,කොග්ගල

   

ජී.එච්.ආරියසේන

සභාපති

25,සිංහ දීවරගම,කොග්ගල

     

භාණ්ඩාගාරික

 

21.    

උණවටුන එරමුදුගහ හන්දිය ත්‍රීරෝද රථ සුභසාධක සංගමය

බී.ජී.දුමින්ද සම්පත්

ලේකම්

බෝධිරාජ මාවත,උණවටුන

   

එච්.කේ.නිශාන්

සභාපති

බෝධිරාජ මාවත,උණවටුන

     

භාණ්ඩාගාරික

 

22.    

කොග්ගල නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ප්‍රවාහන හිමියන්ගේ සුභසාධක සංගමය

එම.කේ.ධර්මසිරි

ලේකම්

කහංගහ වත්ත,පිටිදුව

   

එච්.එස්.හෙලන් කුමාර

සභාපති

41 සී,බැඳිපිට,අඟුළුගහ

     

භාණ්ඩාගාරික

 

ළමා සමාජ

අනු අංකය

ළමා සමාජයේ නම සහ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

 සභාපති

 ලේකම්

 භාණ්ඩාගාරික

01

දිලෙන තරු ,

දඬුහැල

එම්.එස්.කවීෂ්,

දෙල්ගහඕවිට, දඬුහැල, අහංගම

යූ.එච්.බී.නිශාදි,

ඉමදුව පාර, එළුකැටිය, අහංගම

බී.කේ.නෙත්මිණි,

රාහුදූවවත්ත, අහංගම

02

නැගෙනතරු,

කොග්ගල

ටී.මනෝජ්,

84, කොග්ගල, හබරාදුව

කේ.උදාරි දර්ෂා,

31, සිංහ ධීවරගම,

කොග්ගල, හබරාදුව

කවිඳු ප්‍රසාද්,

26 බී, සිංහ ධීවරගම,

කොග්ගල, හබරාදුව

03

රන්තරු,

කහවතුගොඩ

එස්.ටී.නිවර්තනා,

කොටේගොඩ, රබර්වත්ත, අහංගම

අශානි රන්ධිකා,

හීනටිගලවත්ත, කොටේගොඩ, අහංගම

ඕ.ඩී.සෂිකා,

ප්‍රියදර්ශනී, කහටගහවත්ත, මීගහගොඩ,  අහංගම

04

දිරියදරු

කතළුව(ම)

කේ.වී.එම්.ෆාවුල්,

තිඹිරිගහහේන පාර, වැවිලිහේන, අහංගම

එච්.ජී.එම්.සෙව්වන්දි,

තිඹිරිගහහේන පාර, වැවිලිහේන, අහංගම

එම්.ඒ.කේ.දර්ශණ,

තිඹිරිගහහේන පාර, වැවිලිහේන, අහංගම

05

රන්මුතු

ගොඩවත්ත

පී.එච්.එල්.සඳරුවන්,

තොටුපළවත්ත, හරුමල්ගොඩ

ඩබ්.එම්.කේ.රිද්මි,

සන්ෂයින් පාර්ක්,

හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

ඒ.ඉඳුනිල්, මහවත්ත, හරුමල්ගොඩ

06

රන්තරු,

මැලියගොඩ

කේ.ටී.ජී.ප්‍රභාත්,

ගමගේවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම

එස්.‍ජේ.ජනිත්, ළිඳගාවවත්ත,

මැලියගොඩ, අහංගම

පී.ඉෂාන්,

ගමගේවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම

07

සුපුපි පියුමි,

යද්දෙහිමුල්ල

එච්.එම්.එස්.නිමාෂා,

නුගගහවත්ත,

යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන

යූ.එච්.ආර්.චාරුණී,

දම්මලමුල්ල, යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන

ආර්.කේ.කාවින්දි,

අඹගහවත්ත, යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන

08

සුමියුරු,

හුගොඩ

බී.ජී.සී.සේනාරත්න,

ගලගාවවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

ජී.එච්.එම්.නිමේෂිකා,

නානවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

ඩී.එස්.එම්.අයි.දිනේෂිකා,

74 ඩී, ගලගාවවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

09

දිලෙන තරු ,

කතළුව(බ)

ඩබ්.ඩී.ජී.කල්හාර, ඇලබඩ, කතළුව, අහංගම

බී.එම්.ජයනෙත්ති, මැදගොඩ, කතළුව, අහංගම

ජේ.එෆ්.කේ.හේෂාන්,

7, මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

10

හෙළදරු ,

දිගරැද්ද

බී.එස්.එස්.චේතිය, ඔලගන්දූව පාර, දිගරැද්ද, අහංගම

එච්.එම්.ජී.සත්සරණී,

ගනේගොඩවත්ත, දිගරැද්ද, අහංගම

ජී.බී.තාරුකා, දිගරැද්ද, අහංගම

11

ඉසිරි,

ලියනගොඩ

ජේ.ජී.එම්.මධුශාණී,

ලියනගොඩ, හබරාදුව

එන්.ජී.සී.එස්.උදයංගනී,

ලියනගොඩ, හබරාදුව

ඩී.ජී.යූ.පී.ඉදුවර, ලියනගොඩ, හබරාදුව

12

ස්වර්ණහංස,

කොරහැඩිගොඩ

එන්.ටී.ඒ.ගිහාන්,

අශෝකා, අම්පාවිල පාර, අහංගම

එම්.ඩබ්.එච්.සමින්දි,

නො28, බංගලාව පාර, ඇද්දුන්කැලේවත්ත, අහංගම

බී.හසිදු චේතන,

දිල්ශාන්, අම්පාවිල පාර, අහංගම

13

දිලෙන තරු ,

පිටිදුව

ස්වේතා මධුෂාණී,

කොරලේවත්ත, පිටිදුව

එන.ජී.සාරංගි නිමේෂා,

කොරලේවත්ත, පිටිදුව

එන්.කේ.මල්හාර,

කොරලේවත්ත, පිටිදුව

14

පුබුදු,

ගොවියාපාන

එන්.ඩබ්.ආර්, ප්‍රසාද්, රත්මල්ගහවත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

කේ.එච්.පී.පැහැසර,

පන්සල පාර, ගොවියාපාන, අහංගම

ඊ.ඩබ්.ටී.පසින්දන,

අහංගම්කන්ද, ගොවියාපාන, අහංගම

15

පිපෙන කැකුළු,

කොග්ගල 11

ඩබ්.ආර්.ශාලිත,

241, කොග්ගල, හබරාදුව

කේ.ඩබ්.ටී.එච්.නිමල්කා, 238, කොග්ගල, හබරාදුව

ජී.එස්.මල්ෂාන්, 73 සී,

මෝදරගොඩ, කොග්ගල, හබරාදුව

16

පිපෙන කැකුළු,

වැල්හේන්ගොඩ

එස්.එච්.රංගනා, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

ඩබ්.එම්.රවීනා, හේනවත්ත, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

එම්.ඩබ්.කේ.හර්ෂිකා, ගොරකගහවත්ත. වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

17

අභිමානී,

තල්පේ(ද)

පී.ටී.ජේ.අනුත්තරා, මිහිරිපැන්න, තල්පේ

එම්.එන්.එස්.ලක්ෂාණී, උස්වත්ත, මිහිරිපැන්න, තල්පේ

එල්.පී.අසන්ති, පැරයින් පාර්ක්, මිහිරිපැන්න, තල්පේ

18

මුතුහර කැකුළු

කතළුව(නැ)

එච්.එම්.එස්.නිමාෂා,

71, මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

ඩබ්.ඒ.ඩී.ටී.සංදීප,

10, මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

එල්.ඩබ්.පී.එම්.මධුශංක,

මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

දහම් පාසල්

අංකය

දහම් පාසලේ නම

ලිපිනය

ලියාපදිංචි අංකය

ප්‍රධානාචාර්ය

1

ගණනන්දාරාම ද. පා.

ගණනන්දාරාමය, ගණහේන, උණවටුන.

1884

පූජ්‍ය අලුත්වල ඥාණරතන හිමි

2

ධම්ම කුසල ද. පා.

මුදලියකන්ද, කොග්ගල, හබරාදුව.

1886

පූජ්‍ය තැන්නහේනේ ධම්මාවාස හිමි

3

සිරි සරසවි ද. පා.

රන්වැල්ල විහාරය, කතළුව, අහංගම.

1887

කේ.පී විමලසිරි මයා

4

ශ්‍රී සුමන ද. පා.

ශ්‍රී පංචථූපාරාමය, මාගල්තොට, කොග්ගල, හබරාදුව.

1888

පූජ්‍ය දූවමලලගම පේමවිශුද්ධි හිමි

5

ශ්‍රී සුදර්ශි ද. පා.

නිග්‍රෝධාරාමය, දේවගොඩ, කතළුව, අහංගම.

1889

එල්. එච්. චමින්ද මයා

6

ශ්‍රී පඤ්ඤාරංසි ද. පා.

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව.

1891

පූජ්‍ය හබරාදුවේ සුමේධවංශ හිමි

7

රතනසාර ද. පා.

බෝදරගනේ පුරාණ විහාරය, පිටිදුව

1892

පූජ්‍ය සීනිපැනැල්ලේ නාරද හිමි

8

ශ්‍රී මේධංකර ද. පා.

දිගරැද්ද, අහංගම.

1893

පූජ්‍ය හල්ලල සාසනරතන හිමි

9

ශ්‍රී සුචරිතෝදය ද. පා.

සිරි ධම්මාරාමය, පිටිදූව, හබරාදුව.

1894

පූජ්‍ය හබරාදුවේ සුමනවංශ හිමි

10

ශ්‍රී මේධංකර ද. පා.

නවමුණිසෑ පුරාණ විහාරය, ගිනිවැල්ල, කතළුව, අහංගම.

1895

පූජ්‍ය කොටවිල ජනානන්ද හිමි

11

සිරි විදුරුණැන ද. පා.

ක්ෂේත්‍රාරාමය, කරන්දුගොඩ,  අහංගම.

1896

පූජ්‍ය හොරතොට අස්සජි හිමි

12

ශ්‍රී ධම්මතිලක ද. පා.

විද්‍යාකාන්ති පිරිවෙන, හීනටිගල, තල්පේ.

1898

පූජ්‍ය කැටියපේ ඉන්දසුමන හිමි

13

සීලානන්ද ද. පා.

රංවලගොඩ පුරාණ විහාරය, හීනටිගල, තල්පේ.

1899

ඩී.ජී. බුද්ධදාස මයා

14

ශ්‍රී පේමානන්ද ද. පා.

පූර්වාරාමය, කතළුව, අහංගම.

1900

පූජ්‍ය කතළුවේ සුගතසිරි හිමි

15

ශ්‍රී ධර්මෝදය ද. පා.

විද්‍යාචන්ද්‍ර පිරිවෙන, දිගරැද්ද, අහංගම.

1901

පූජ්‍ය බඩබද්දේ චන්ද්‍රරතන හිමි

16

සිරි සුමන ද. පා.

සිරි සුමනාරාම පාර, දළවැල්ල, උණවටුන.

1902

සුසිලා ඥානවතී මෙනවිය

17

ශ්‍රී ගුණානන්ද ද. පා.

ශ්‍රී වර්ධනාරාමය, හප්පාවන, වංචාවල.

1903

පූජ්‍ය මැලෑගොඩ කළ්‍යාණසිරි හිමි

18

ශ්‍රී මේධංකර ද. පා.

ජයමහා විහාරය, නාපිරිත්තගොඩ, අහංගම.

1904

පූජ්‍ය හල්ලල රතනසාර හිමි

19

ශ්‍රී ධම්මවංශ ද. පා.

විජය ශ්‍රී මංගලාරාමය, පියදිගම, අහංගම.

1905

පූජ්‍ය නවනැලියේ කුසලධම්ම හිමි

20

සිරි ජිනාලංකාර ද. පා.

අමරසිංහාරාමය, යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන.

1906

පූජ්‍ය තල්පේ අරියජෝති හිමි

21

සිරි පියරතන ද. පා.

නාකන්ද, අහංගම.

1907

පූජ්‍ය මහගල්වැව විනීත හිමි

22

සිරි සුනන්ද ද. පා.

සිරි නිවේසාරාමය, මීගහගොඩ.

1908

පූජ්‍ය කීරම ධම්මවාස හිමි

23

ශ්‍රී ධම්මරක්ඛිත ද. පා.

විජය මුනින්දාරාමය, ලණුමෝදර, හබරාදුව.

1910

පූජ්‍ය ලණුමෝදර සෝමසිරි හිමි

24

ශ්‍රී බෝධිරාජ ද. පා.

බෝධිරාජ විහාරය, උණවටුන.

1913

පූජ්‍ය මිරිස්වත්තේ සුමන හිමි

25

චන්දිම ද. පා.

සුභද්‍රාරාමය, කොග්ගල, හබරාදුව.

1917

පූජ්‍ය දූවමලලගම පේමවිශුද්ධි හිමි

26

ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ද. පා.

ජයසුමනාරාමය, ගොවියපාන, අහංගම.

1978

ඊ. ඩබ්. පද්මා මිය.

27

ශ්‍රී ආර්යවංශ ද. පා.

මණ්ඩලාරාමය, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව.

1980

පූජ්‍ය කොග්ගල චන්දරතන හිමි

28

ශ්‍රී සද්ධානන්ද ද. පා.

උණවටුන කන්ද, උණවටුන.

1992

පුජ්‍ය මහරඹ සෝමරතන හිමි

29

ශ්‍රී සුචරිත ද. පා.

ඛෙත්තාරාමය, හරුමල්ගොඩ(බ), අගුළුගහ.

5703

ලසන්ත මුදලිගේ මයා

30

ශ්‍රී සෝරත ද. පා.

ලියනගොඩ, හබරාදුව.

5704

පූජ්‍ය ලේල්වල භද්දිය හිමි

31

ශ්‍රී විජය ද. පා.

ශ්‍රී විජය සුන්දරාරාමය, බෝගහවත්ත, අහංගම.

5705

පූජ්‍ය හාන්දුපැල්පොල ධම්මාලෝක හිමි

32

ශ්‍රී ධීරානන්ද ද. පා.

බිම්බාරාම මහා විහාරය, එළිකැටිය.

5706

පූජ්‍ය මාකලන්දන තුසිතවංශ හිමි

33

සිරි විමලසාර ද. පා.

නීග්‍රෝධාරාමය, මාකදුගොඩ, තල්පේ.

5707

එම්. එම්. ගුණදාස මයා

34

සිරි දම්රුවන් ද. පා.

අරියාකර මහා විහාරය, මිහිරිපැන්න, තල්පේ.

7887

පූජ්‍ය ලුණුගම්වෙහෙරේ චන්දරංසි හිමි.

35

ගුණදර්ශනාරාම ද. පා.

ශ්‍රී ගුණදර්ශනාරාමය, මාගල්තොට පාර, කොග්ගල, හබරාදුව.

7888

පූජ්‍ය කුඔල්වෙල ඉන්ද්‍රසාර හිමි

36

ශ්‍රී සිරි නිවාස ද. පා.

ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය, අරංවල, අහංගම.

7889

පූජ්‍ය වත්තල දමිත හිමි

37

ශ්‍රී ප්‍රඥාලෝක ද. පා.

සිරි තිලක වර්ධනාරාමය, වැලිවත්ත, අහංගම.

7890

පූජ්‍ය රන්නේ විමලරතන හිමි

38

සිරි පියදස්සි ද. පා.

ශ්‍රී ප්‍රියදශ්‍යාරාමය, මීපේ, හබරාදුව.

1891

පූජ්‍ය හකුරුවෙල ඉන්දරතන හිමි

39

ශ්‍රී ජිනාලංකාර ද. පා.

පරමනිමේසාරාමය, අහංගම්ගොඩ, අහංගම.

7892

පූජ්‍ය මිද්දෙනියේ නාගිත හිමි

40

ශ්‍රී රේවත ද. පා.

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව.

7893

පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ සුගතනන්ද හිමි

41

ශ්‍රී සද්ධානන්ද ද. පා.

කොස්දූව, හප්පාවන, වංචාවල.

7894

එම්. එම්. සරත්වීර මයා

42

ගැමුණු ද. පා.

ශ්‍රී සුධර්මාරාමය, වැල්ලේතොට, තල්පේ.

8224

පූජ්‍ය සිටිනාමළුවේ සුධම්ම හිමි

43

ශ්‍රී ධම්මප්‍රදීප ද. පා.

විවේකාරාමය, පෑලැස්ස, තිත්තගල්ල.

8979

එම්.ඩබ්.ඥනවතී මිය

44

ශ්‍රී මහින්ද ද. පා.

මහා විහාරය, අහංගම.

8980

පූජ්‍ය රැකව අස්සජී හිමි

45

ශ්‍රී ධම්මවිශුද්ධි ද. පා.

බෝධිරාජාරාමය, දූවමලලගම, හබරාදුව.

9070

ඒ. එල්. ඒ. ආරියරත්න මයා

46

ශ්‍රී සිදුහත් ද. පා.

ශ්‍රී සිදුධාර්තාරාමය, කුරුදුවත්ත, අහංගම.

9129

පූජ්‍ය වැල්ලමඩමේ විමලසීල හිමි

47

ශ්‍රී කළ්‍යාණවංශ ද. පා.

නිග්‍රෝධාරාමය, කොක්වත්ත, හබරාදුව.

9130

පූජ්‍ය අත්තරගොඩ පියනන්ද හිමි.

48

ශ්‍රී සුගතෝදය ද. පා.

චෛත්‍යාලංකාර විහාරය, පීල්ලගොඩ, උණවටුන.

9131

පූජ්‍ය කොටාගොඩ සුධීර හිමි

වැඩිහිටි සමිති

අනු අංකය

වැඩිහිටි සමිතියේ නම

සභාපතිගේ නම සහ ලිපිනය

ලේකම්ගේ නම සහ ලිපිනය

භාණ්ඩාගාරිකගේ නම සහ ලිපිනය

1

අහංගම නැගෙනහිර ප්‍රබෝධා සමිතිය

කේ.ඩබ්.මල්ලිකා

 ජයසුමනාරාම මාවත, ගොවියපාන, අහංගම

ඇල්.ජී.ධනවතී                         කජ්ජුගස්වත්ත, ගොවියපාන, අහංගම

කේ.පත්මසිරි                               සම්පත්දෙනිය වත්ත, අහංගම

2

කොග්ගල අතිරේක 2 ශාන්ති සමිතිය

සී.වෙල්ගම                                           නො.224, මාගල්තොට, කොග්ගල,

හබරාදුව

එස්.එච්.සිරිදාස                            නො.307, කොග්ගල,හබරාදූව

එම්.පී.ජී.පේමවතී.                               නො.297,කොග්ගල,හබරාදුව

3

දොඩම්පේ වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන සමිතිය

චිත්‍රා ඉන්ද්‍රලතා අරුමප්පෙරුම          දොඩම්පේ,තල්පේ

වී.ජී.බන්දුසේන                              කෝන්ගහ වත්ත,දොඩම්පේ,තල්පේ

ඩී.ජී.ප්‍රිය බන්දු                                 උණගස්වත්ත,දොඩම්පේ,තල්පේ

4

නාකන්ද සමගි වැඩිහිටි සමිතිය

යූ.ජී.ධර්මදාස                                පැතුම්,ගොන්නගහහේන, අහංගම

ඒ.වී.හේමලතා                ඉදුනිල්,ගොන්නගහහේන, අහංගම

යූ.ජී.යසපාල ඩයස්             ඊරියගහවත්ත,නාකන්ද,අහංගම

5

මොරම්පිටිගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ඊ.කේ.ඩයස් මයා                           පලුටගහ පාර,හබරාදුව

යූ.ඩී.පී.ගුණසිංහ               කුරුප්පුගේවත්ත, හබරාදුව

එම්.ජී.ඩී.ආරියපාල                    ඇටඹගහ වත්ත, හබරාදුව

6

පියදිගම බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

එල්.ප්‍රේමදාස                                  නො.100, කුරුඳු වත්ත, අහංගම

එස්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.අනුලාකාන්ති අල්විස්  මාකට් අසල,පියදිගම,අහංගම

ඩී.එල්.ප්‍රේමරත්න                            මාකට් අසල,පියදිගම,අහංගම   

7

කොග්ගල අතිරේක 1 සුහද  වැඩිහිටි සමිතිය

ඩබ්.පීටර් සිල්වා             නො.22,ගුඩුමුල්ල,කොග්ගල,හබරාදුව

පී.එච්.එස් ද සිල්වා                         ගුඩුමුල්ල,කොග්ගල,හබරාදුව

යසවතී වෙල්ගම                     පන්සල අසල,කොග්ගල,හබරාදුව

8

කතළුව බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

චන්ද්‍රා කරුනාපාල                       ඇලබඩ, කතළුව,අහංගම

ටී.එච්.වික්‍රමපාල                          මෝදර වතත්,කතළුව, අහංගම

නෙල්සන් සෙල්වහේවා               ගිනිමැල්ල,කතළුව අහංගම

9

කරන්ඳුගොඩ ශාන්ති  වැඩිහිටි සමිතිය

ඩබ්.ඩීතඑල්.ගුණතිලක                කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

ඩී.කේ.ජයසේන                    කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

ඩබ්.එම්.බන්ඳුවතී                       ගාල්ලගෙ වත්ත,කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

10

දොම්මන්නාගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ජී.හෙට්ටිආරච්චි                             මුණිදාස මාවත,අහංගම

පියසේන සිටිනමළුව                        04 වන පටුමග,අහංගම

එම්.ඩබ්.චන්ද්‍රසිරි                          සිරිතිලක මාවත, අහංගම

11

දළවඅල්ල සවිය වැඩිහිටි සමිතිය

ආර්.එච්.විජේපාල                               දළවැල්ල,උණවටුන

පී.එච්.ඩග්ලස්                                 ඩිල්හාන් ගෙස්ට්හවුස්, දළවැල්ල,උණවටුන

පී.එච්.එස්.ඥාණවතී                         දළවැල්ල,උණවටුන

12

පෑලැස්ස  වැඩිහිටි සමිතිය

වී.ජී.චන්ද්‍රෙස්න                                     කැරෑන,තිත්තගල්ල,අහංගම

එමි සුභසිංහ                         පෑලැස්ස,තිත්ගල්ල

කේ.සෝමාවතී                            17/2,දොඹගහ,කාසිය හන්දිය,පෑලැස්ස,තිත්ගල්ල

13

හරුමල්ගොඩ මධ්‍යම විශාකා වැඩිහිටි සමිතිය

කේ.වී.නාමදාස                           සීදේවි,හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

පී.කේ.පියවතී                                   දෙණිය,හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

ජී.එච්.නන්දාවතී                          බටදූව වත්ත, හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

14

උණවටුන නැගෙනහිර වැඩිහිටි සමිතිය

ඩී.ඒ.ද සිල්වා                                       15/12,දළවැල්ල, උණවටුන

පී.සල්ගමුව                                  දළවැල්ල, උණවටුන            

එස්.විල්බට්                                 දෙණියවත්ත,උණවටුන

15

උණවටුන බටහිර විදුර වැඩිහිටි සමිතිය

එන්.ජී.පියදාස                             රණවිරු අනුරුද්ධ මාවත,එරමුදුගහ හන්දිය,උණවටුන

ආරියදාස දෙහිගහවත්ත                    නො.46,ගල්කැටිය,උණවටුන

ඩී.කේ.පරණවිතාන                          නො.90/18,උණවටුන

16

පියදිගම නැගෙනහිර සුහද සේවා වැඩිහිටි සමිතිය

පී.ජී.තිලකසේන                                  බස්නැවතුම්පොල,ඉදිරිපිට,පියදිගම ,අහංගම

සංඝදාස පල්ලියගුරු                      පොලිස් වීව්,පියදිගම ,අහංගම

උපුල් මොහොට්ටි                        මාතර පාර,අහංගම

17

මිහිරිපැන්න රජයේ වැඩිහිටි සමිතිය

එච්.ජී.නන්දාවතී                              පාසල ඉදිරිපිට,මිහිරිපැන්න,තල්පේ

තේජා වෙදමුල්ල                     මිහිරිපැන්න,තල්පේ     

එන් වේහැල්ල                    මිහිරිපැන්න,තල්පේ

18

හල්ලොලුවගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ඩී.කේ. ජයසේන                          “ධර්මශාන්ති“,විද්‍යාකාන්ති පාර,හීනටිගල,තල්පෙ

එම්.ඒ.අමරාවතී                           පිටුවර,හීනටිගල,තල්පේ

ඩබ්.එල්.ඉන්ද්‍රනී                              කළුවකනත්ත,හීනටිගල,තල්පේ

19

අහංගම මධ්‍යම වැඩිහිටි සමිතිය

ලක්ෂ්මි එදිරීවීර                               මාතර පාර,අහංගම

ඒ.එම්.සීලවතී                                 දලවත්තාගෙදර,අහංගම

ජී.එඒ.දයාවතී                               ධර්මාරාම මාවත,අහංගම

20

වැල්හේන්ගොඩ පුබුදු ජ්‍යෙෂඨ වැඩිහිටි සමිතිය

එල්.එච්.නාමලී                              නො.246 ඩී,වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

ජී.ඩබ්.සුමනාවතී                                ගල හාරිවත්ත,වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

එ.වී.එස්. ද සිල්වා                            බැක් ටු ලයිෆ්,වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

21

තල්පෙ නැගෙනහිර වැඩිහිටි සමිතිය

බී.හේමලතා                                           බේරුව වත්ත,තල්පේ

එම්.බී.කරුණාවතී                      අබවත්ත,තල්පේ

කේ.කේ.සෝමාවතී                     මාකඳුගොඩ,තල්පේ

22

කලපුව දිමුතු වැඩිහිටි සමිතිය

යූ.යූ.සිරිපාල                                      “මහේෂ“,පින්නදූව,අහංගම

එච්.ඊ.දයාරත්න                            ඉහළ වත්ත,රෝහිත මාවත,අහංගම

එච්.ඊ.එරන්දතී                           ගොඩ ඉහළ වත්ත,රෝහිත මාවත,අහංගම                          

23

අහංගම්ගොඩ එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය

එම්.වයි.සීලදාස                                  බෝගහකොරටුව,විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම

කේ.පී.කමලාවතී                           විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම             

සී.බී.ප්‍රනාන්දු                  හුණුගෙ වත්ත,විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම

24

කතළුව මධ්‍යම වැඩිහිටි සමිතිය

එස්.කේ.එල්.හෙට්ටිආරච්චි                    නො.300,කතළුගොඩ බටහිර,අහංගම

ටී.ඩී.ලීලාවතී                                     වැවිලිහේන,අහංගම

එන්.එච්.හේමලතා                  අලවතුතිස්ස,කතළුව,අහංගම

25

හරුමල්ගොඩ බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

කේ.ජී.සදශ්‍රීනි                                   “මිහිර“,හරුමල්ගොඩ බටහිර,අගුළුගහ

ස්වර්ණා ලියනගුණවර්ධන                 මැදගොඩ වත්ත,හරුමල්ගොඩ ,අගුළුගහ

චන්ද්‍ර සමරසිංහ               මීපේ,හබරාදුව

26

බෝගහමුළුගොඩ වාසනා වැඩිහිටි සමිතිය

ජේ.එස්.කරුණාරත්න                       රන්මුතු උයන,හප්පාවන,වංචාවල

ජී.අමරසිංහ                                   විලමග,හප්පාවන,වංචාවල

එම්.ජී.සමරපාල                 පේරවත්ත,හප්පාවන,වංචාවල

27

අත්තරගොඩ වැඩිහිටි සරණ සමිතිය

ලීලා බී.සිල්වා                           දිමුතු,පිටිදූව,හබරාදුව

එච්.පී.චන්ද්‍රෙස්න                            “සමඟි“,හීනටිගල,තල්පේ

කේ.ඩබ්.කරුණාසේන                 පිටිදූව,හබරාදුව

28

කහවැන්නගම වැඩිහිටි සරණ සමිතිය

ඩබ්.බේබි නෝනා                                  නො.32,කහවැන්නගම,තල්පේ

ඩබ්.බන්දුවතී                                     නො.13,කහවැන්නගම,තල්පේ

ඩී.කේ.නන්දාවතී             නො.60,කහවැන්නගම,තල්පේ     

පෙර පාසැල් අධ්‍යාපනය

අනු

අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

පාලිකාවගේ නම

දුරකතන අංකය

ගුරු සංඛ්‍යාව

දරුවන් සංඛ්‍යාව

01

සිරි සරසවි

රන්වැල්ල විහාරය, ගිනිවැල්ල, කතළුව

කේ.කේ.දයාපාලිනි

077-404541

01

08

02

ටිකිරි

පූර්වාරාම විහාරය, කතළුව

ඊ.ඩබි.රේණුකා

077-1255152

01

15

03

සිඟිති

ප්‍රජා ශාලාව පෑලැස්ස, තිත්තගල්ල, අහංගම

එම්.දීපා ද සිල්වා

077-4828184

01

20

04

සිඟිති

සණස, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

එච්.ජේ.කේ.ප්‍රියන්තිකා

077-1027407

01

12

ධම්ම කුසල

මුචලින්දාරාමය, කොග්ගල, හබරාදුව.

ජී.බි.දිල්ෂි මහේෂිකා

078-8615234

01

12

ලිට්ල් හොලන්ඩ්

කතළුව, අහංගම

විමලා රණසිංහ

077-9471421

04

77

සිරිපේමරතන

බෝගහවත්ත, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

එම්.ඩි.ගංගා

077-9709660

02

40

රැව්

ප්‍රංශවත්ත, කබලාන, කතළුව, අහංගම

එච්.මංගලා දිල්හානි ද සිල්වා

077-2740269

01

12

ශ්‍රි මේධංකර

පුරාණ විහාරය, ගිනිවැල්ල, කතළුව, අහංගම

බන්දුවති රත්නවීර

077-6762577

02

15

ග්‍රීන් හෝප්ස්

සුභද්‍රාරාම විහාරය, ගිනිවැල්ල, අහංගම

වයි.නිලෝෂනි

077-2484793

01

19

සිප්මඟ

වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

ශාමින්දි අයේශා

072-9036893

01

12

 රෝස කැකුළු පෙර පාසල් පොකුර - කොග්ගල/හබරාදුව

අනු අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

පාලිකාවගේ නම

දුරකතන අංකය

ගුරු සංඛ්‍යාව

දරුවන් සංඛ්‍යාව

දිමුතු

ගුණදර්ශනාරාමය, කොග්ගල, හබරාදුව

කේ.ඩි.චිත්‍රකාන්ති

077-2537333

01

16

ශ්‍රි සෝරත

පුලිනතාලාරාමය, ලියනගොඩ, හබරාදුව.

ඩි.එම්.සි. නවෝදනි

077-6183922

03

92

ප්‍රාදේශීය සභා

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව.

පි.කේ.නිරෝෂා සුජිවනි.

077-1046009

01

08

බුද්ධි

කටුකුරුන්ද විහාරය, හබරාදුව

ජි.ජි.ඉදුනිල්

071-1103732

03

40

සෝමාවති

ළමා නිවාසය, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

ඩබ්.ඩබ්.චලනි මධුෂානි

071-2560569

03

39

හැපි ලිට්ල් ෆ්‍රෙන්ඩිස්

කොක්වත්ත,හබරාදුව

ඊ.ඩබ්.ඩබ්.කේ.දිස්නා දිල්රුක්ෂි

077-9816572

01

16

නිශා

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව.

නිරේෂා ගුණවර්ධන

077-0609305

03

65

මණ්ඩලාරාමය

හැඩිවත්ත, හබරාදුව

ඒ.ජි.චතුරි වාසනා

077-3429401

02

3

ප්‍රාදේශීය සභා

කොග්ගල, හබරාදුව.

චතුරි වාසනා

076-9611749

01

18

සිඟිති

දුවමලලගම, හබරාදුව

ජේ.ජි.චාමලි මල්කාන්ති

077-2392402

01

14

ලිට්ල් ෆීට්

දේවගිරි රජමහා විහාරය,කොග්ගල

ටි.ඩබ්.මල්කාන්ති

077-9634833

01

13

   ශක්ති පෙර පාසල් පොකුර - හීනටිගල / මීපේ

අනු අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

පාලිකාවගේ නම

දුරකතන අංකය

ගුරු සංඛ්‍යාව

දරුවන් සංඛ්‍යාව

1.          

සිරි පියදස්සි

පියදස්සාරාමය, මීපේ, හබරාදුව.

එම්.හර්ෂණි මධු ලක්මාලි

077-6086945

01

10

2.

ශ්‍රි රතනසාර

බෝදරගනේ විහාරය, පිටිදුව, හබරාදුව

එච්.කේ.දයානි ප්‍රියංගිකා

077-2439530

02

16

3.

විජයමුතු

ලණුමෝදර, හබරාදුව.

ජි.ශ්‍රියාලතා කරුණාරත්න

071-1668325

01

24

4.

වාසනා

හප්පාවන, වංචාවල.

රානි අබේගුණවර්ධන

077-9619838

01

14

5.

මෙත්තා

හරුමල්ගොඩ, බටහිර, අඟුළුගහ.

එම්.පි.එච්.ශ්‍රියාලතා

077-2439530

01

10

6.

ධම්මතිලක

හීනටිගල, තල්පේ.

කේ.දයාවති

077-3525511

01

10

7.

ළදරු උයන

පිටිදුව, හබරාදුව.

පී.දිසානායක

071-6292664

02

10

8.

සරසි

මීපේ, හබරාදුව.

ඩල්සි ගුණසේකර

078-8510173

01

28

9.

ටිකිරි

මහගෙදර වත්ත, හීනටිගල, තල්පේ.

එල්.ඉනෝකා පද්මිණි

091-5684776

01

12

10

සවන්සෙත (විශේෂඅධ්‍යාපන)

ගිනිගල, හීනටිගල ,තල්පේ.

ජී.අනෝමා නානායක්කාර

077-6057144

01

18

11

ටීනි ෆ්ලවර්

මිපේ.සිරි මහල්,හබරාදුව

මනෝජී සිරිවර්ධන

071-4611021

02

14

12

ඒන්ජල්

පිලාන පාර මිපේ.

පවිත්‍රිකා ජයසූරිය

077-0828172

02

12

    13

ලිටිල් චෑම්ප්

රන්මුතු උයන හප්පාවනවංචාවල

පද්මා ගමගේ

077-9521580

03

52

‍ ඩේලියා පොකුර උණවටුණ/මිහිරිපැන්න

අනු අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

පාලිකාවගේ නම

දුරකතන අංකය

ගුරු සංඛ්‍යාව

දරුවන් සංඛ්‍යාව

1.       

බෝධිරාජ

බෝධිරාජ පෙර පාසල, උණවටුණ.

ඩි.ජි. ඉෂාරි උදේශිකා

077-2959022

03

22

2.       

සම්පත

මිහිරිපැන්න, තල්පේ.

එම්.ජි.එච්.ධර්මලතා

077-5135542

01

13

3.       

සිංහ

දළවැල්ල, උණවටුණ.

ගීතාංජනි වීරකෝන්

077-1502381

02

16

4.       

ජනශක්ති

පීල්ලගොඩ, උණවටුණ.

ඩි.සමන්ති

077-0176815

02

15

5.       

සුදර්ශන

බොනවිස්ටාව, උණවටුණ.

ජි.පි.එච්.චාමලි

078-2400064

02

16

6.       

ලිට්ල් ෆ්ලවර්ස්

උණවටුණ හන්දිය, උණයටුණ

ප්‍රියන්ති නානායක්කාර

091-2227594

04

45

7.       

කුලුමියර්

චෛත්‍යාලංකාර විහාරය, පීල්ලගොඩ, උණවටුණ

ආර්.එචි.මංජුලා ද සිල්වා

077-3453434

02

40

8.       

ලිට්ල් ටැලන්ට්

පැරගන්වත්ත, තල්පේ.

කේ.ජි.සුරේකා මධුශානි

077-0526382

01

09

9.       

ඉසුරු

මාකදුගොඩ, තල්පේ.

වී.මාලා අයිරාංගනි

077-2889554

02

43

10.   

ලිට්ල් කිඩිස්

හීනටිගල, තල්පේ.

තෙල්මා ද සිල්වා

091-2283704

03

32

11.   

ප්‍රාදේශීය සභා

මරදානවත්ත, තල්පේ

මනුජා මදුරංගනි වික්‍රමනායක

077-9092148

01

13

12.   

වයිල්ඩ් ඇක්ෂන් ලංකා

විමලාරාමය, තල්පේ

චම්ලා සුදර්ශනි

071-7664728

03

26

                                                                                                                           

එකමුතු පෙර පාසල් පොකුර -  අහංගම

අනු අංකය

පෙර පාසලේ නම

ලිපිනය

පාලිකාවගේ නම

දුරකතන අංකය

ගුරු සංඛ්‍යාව

දරුවන් සංඛ්‍යාව

1.     

ප්‍රාදේශීය සභා

විස්කම් මාවත, ඉමදුවපාර, අහංගම.

විශාකා ප්‍රියංගනි රාමවික්‍රම

077-8681004

02

40

2.     

සිඟිති

ශ්‍රි තිලකවර්ධනාරාමය, වැලිවත්ත,

අහංගම

යූ.කේ.රමණි උස්වත්ත

071-2629257

03

40

3.     

ටිකිරි

ශ්‍රි පරමනිවේසාරාමය,

අහංගම්ගොඩ, අහංගම.

කේ.ඒ.ප්‍රේමකාන්ති

077-1739446

02

28

4.     

සුපිපි

සමනලි,වැලිවත්ත, මධ්‍යම, අහංගම.

ජේ.පි.නදීකා නිල්මිණි

077-2097177

02

14

5.     

ළමයා

විද්‍යාචන්ද්‍ර පිරිවෙන, අහංගම.

කේ.ජි.කමලාවති

077-6673558

03

44

6.     

පුංචි කැකුළු

කුරුදුවත්ත, මීගහගොඩ, අහංගම

පී.ඩී.ශ්‍රියානි ජයරත්න

091-5787094

02

30

7.     

ළමා දූපත

නාපිරිත්තාගොඩ ජයමහාවිහාරය, ගොවියාපාන, අහංගම.

එච්.ආර්.කොත්මිණි ප්‍රියංකා

077-1565884

02

22

8.     

ධමිම වංශ

ශ්‍රි විජයමංගලාරාමය, අහංගම

එස්.සුනිල්මලි දේවිනි

077-3434418

02

56

9.     

ටයිනි හාට්ස්

සිරිනිවේසාරාමය, මීගහගොඩ, අහංගම.

එන්.ඩි.මනුෂි ශානිකා

091-1480489

01

30

10. 

රැව්

එළුකැටිය, අහංගම.

ඩි.එම්.උදයංගනි

077-4159552

02

42

11. 

විදුසවිය

ජයසුමනාරාමපාර, ගොවියාපාන, අහංගම

එම්.ජි.කුසලා රුවිනි

072-8139510

01

20

12. 

රොස්ග්ලොසම්

අහංගම්ගොඩ, අහංගම.

නිරංජලා මලවිආරචිචි

071-9459971

01

06

අනු අංකය

වැඩිහිටි සමිතියේ නම

සභාපතිගේ නම සහ ලිපිනය

ලේකම්ගේ නමසහ ලිපිනය

භාණ්ඩාගාරිකගේ නම සහ  ලිපිනය

1

අහංගම නැගෙනහිර ප්‍රබෝධා සමිතිය

කේ.ඩබ්.මල්ලිකා                 ජයසුමනාරාම මාවත, ගොවියපාන, අහංගම

ඇල්.ජී.ධනවතී                         කජ්ජුගස්වත්ත, ගොවියපාන, අහංගම

කේ.පත්මසිරි                               සම්පත්දෙනිය වත්ත, අහංගම

2

කොග්ගල අතිරේක 2 ශාන්ති සමිතිය

සී.වෙල්ගම                                           නො.224, මාගල්තොට, කොග්ගල, හබරාදුව

එස්.එච්.සිරිදාස                            නො.307, කොග්ගල,හබරාදූව

එම්.පී.ජී.පේමවතී.                               නො.297,කොග්ගල,හබරාදුව

3

දොඩම්පේ වැඩිහිටි ප්‍රවර්ධන සමිතිය

චිත්‍රා ඉන්ද්‍රලතා අරුමප්පෙරුම          දොඩම්පේ,තල්පේ

වී.ජී.බන්දුසේන                              කෝන්ගහ වත්ත,දොඩම්පේ,තල්පේ

ඩී.ජී.ප්‍රිය බන්දු                                 උණගස්වත්ත,දොඩම්පේ,තල්පේ

4

නාකන්ද සමගි වැඩිහිටි සමිතිය

යූ.ජී.ධර්මදාස                                පැතුම්,ගොන්නගහහේන, අහංගම

ඒ.වී.හේමලතා                ඉදුනිල්,ගොන්නගහහේන, අහංගම

යූ.ජී.යසපාල ඩයස්             ඊරියගහවත්ත,නාකන්ද,අහංගම

5

මොරම්පිටිගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ඊ.කේ.ඩයස් මයා                           පලුටගහ පාර,හබරාදුව

යූ.ඩී.පී.ගුණසිංහ               කුරුප්පුගේවත්ත, හබරාදුව

එම්.ජී.ඩී.ආරියපාල                    ඇටඹගහ වත්ත, හබරාදුව

6

පියදිගම බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

එල්.ප්‍රේමදාස                                  නො.100, කුරුඳු වත්ත, අහංගම

එස්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.අනුලාකාන්ති අල්විස්  මාකට් අසල,පියදිගම,අහංගම

ඩී.එල්.ප්‍රේමරත්න                            මාකට් අසල,පියදිගම,අහංගම   

7

කොග්ගල අතිරේක 1 සුහද  වැඩිහිටි සමිතිය

ඩබ්.පීටර් සිල්වා             නො.22,ගුඩුමුල්ල,කොග්ගල,හබරාදුව

පී.එච්.එස් ද සිල්වා                         ගුඩුමුල්ල,කොග්ගල,හබරාදුව

යසවතී වෙල්ගම                     පන්සල අසල,කොග්ගල,හබරාදුව

8

කතළුව බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

චන්ද්‍රා කරුනාපාල                       ඇලබඩ, කතළුව,අහංගම

ටී.එච්.වික්‍රමපාල                          මෝදර වතත්,කතළුව, අහංගම

නෙල්සන් සෙල්වහේවා               ගිනිමැල්ල,කතළුව අහංගම

9

කරන්ඳුගොඩ ශාන්ති  වැඩිහිටි සමිතිය

ඩබ්.ඩීතඑල්.ගුණතිලක                කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

ඩී.කේ.ජයසේන                    කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

ඩබ්.එම්.බන්ඳුවතී                       ගාල්ලගෙ වත්ත,කරන්ඳුගොඩ,අහංගම

10

දොම්මන්නාගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ජී.හෙට්ටිආරච්චි                             මුණිදාස මාවත,අහංගම

පියසේන සිටිනමළුව                        04 වන පටුමග,අහංගම

එම්.ඩබ්.චන්ද්‍රසිරි                          සිරිතිලක මාවත, අහංගම

11

දළවඅල්ල සවිය වැඩිහිටි සමිතිය

ආර්.එච්.විජේපාල                               දළවැල්ල,උණවටුන

පී.එච්.ඩග්ලස්                                 ඩිල්හාන් ගෙස්ට්හවුස්, දළවැල්ල,උණවටුන

පී.එච්.එස්.ඥාණවතී                         දළවැල්ල,උණවටුන

12

පෑලැස්ස  වැඩිහිටි සමිතිය

වී.ජී.චන්ද්‍රෙස්න                                     කැරෑන,තිත්තගල්ල,අහංගම

එමි සුභසිංහ                         පෑලැස්ස,තිත්ගල්ල

කේ.සෝමාවතී                            17/2,දොඹගහ,කාසිය හන්දිය,පෑලැස්ස,තිත්ගල්ල

13

හරුමල්ගොඩ මධ්‍යම විශාකා වැඩිහිටි සමිතිය

කේ.වී.නාමදාස                           සීදේවි,හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

පී.කේ.පියවතී                                   දෙණිය,හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

ජී.එච්.නන්දාවතී                          බටදූව වත්ත, හරුමල්ගොඩ,හබරාදුව

14

උණවටුන නැගෙනහිර වැඩිහිටි සමිතිය

ඩී.ඒ.ද සිල්වා                                       15/12,දළවැල්ල, උණවටුන

පී.සල්ගමුව                                  දළවැල්ල, උණවටුන            

එස්.විල්බට්                                 දෙණියවත්ත,උණවටුන

15

උණවටුන බටහිර විදුර වැඩිහිටි සමිතිය

එන්.ජී.පියදාස                             රණවිරු අනුරුද්ධ මාවත,එරමුදුගහ හන්දිය,උණවටුන

ආරියදාස දෙහිගහවත්ත                    නො.46,ගල්කැටිය,උණවටුන

ඩී.කේ.පරණවිතාන                          නො.90/18,උණවටුන

16

පියදිගම නැගෙනහිර සුහද සේවා වැඩිහිටි සමිතිය

පී.ජී.තිලකසේන                                  බස්නැවතුම්පොල,ඉදිරිපිට,පියදිගම ,අහංගම

සංඝදාස පල්ලියගුරු                      පොලිස් වීව්,පියදිගම ,අහංගම

උපුල් මොහොට්ටි                        මාතර පාර,අහංගම

17

මිහිරිපැන්න රජයේ වැඩිහිටි සමිතිය

එච්.ජී.නන්දාවතී                              පාසල ඉදිරිපිට,මිහිරිපැන්න,තල්පේ

තේජා වෙදමුල්ල                     මිහිරිපැන්න,තල්පේ     

එන් වේහැල්ල                    මිහිරිපැන්න,තල්පේ

18

හල්ලොලුවගොඩ වැඩිහිටි සමිතිය

ඩී.කේ. ජයසේන                          “ධර්මශාන්ති“,විද්‍යාකාන්ති පාර,හීනටිගල,තල්පෙ

එම්.ඒ.අමරාවතී                           පිටුවර,හීනටිගල,තල්පේ

ඩබ්.එල්.ඉන්ද්‍රනී                              කළුවකනත්ත,හීනටිගල,තල්පේ

19

අහංගම මධ්‍යම වැඩිහිටි සමිතිය

ලක්ෂ්මි එදිරීවීර                               මාතර පාර,අහංගම

ඒ.එම්.සීලවතී                                 දලවත්තාගෙදර,අහංගම

ජී.එඒ.දයාවතී                               ධර්මාරාම මාවත,අහංගම

20

වැල්හේන්ගොඩ පුබුදු ජ්‍යෙෂඨ වැඩිහිටි සමිතිය

එල්.එච්.නාමලී                              නො.246 ඩී,වැල්හේන්ගොඩ,අහංගම

ජී.ඩබ්.සුමනාවතී                                ගල හාරිවත්ත,වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

එ.වී.එස්. ද සිල්වා                            බැක් ටු ලයිෆ්,වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

21

තල්පෙ නැගෙනහිර වැඩිහිටි සමිතිය

බී.හේමලතා                                           බේරුව වත්ත,තල්පේ

එම්.බී.කරුණාවතී                      අබවත්ත,තල්පේ

කේ.කේ.සෝමාවතී                     මාකඳුගොඩ,තල්පේ

22

කලපුව දිමුතු වැඩිහිටි සමිතිය

යූ.යූ.සිරිපාල                                      “මහේෂ“,පින්නදූව,අහංගම

එච්.ඊ.දයාරත්න                            ඉහළ වත්ත,රෝහිත මාවත,අහංගම

එච්.ඊ.එරන්දතී                           ගොඩ ඉහළ වත්ත,රෝහිත මාවත,අහංගම                          

23

අහංගම්ගොඩ එකමුතු වැඩිහිටි සමිතිය

එම්.වයි.සීලදාස                                  බෝගහකොරටුව,විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම

කේ.පී.කමලාවතී                           විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම             

සී.බී.ප්‍රනාන්දු                  හුණුගෙ වත්ත,විද්‍යා චන්ද්‍ර මාවත,අහංගම

24

කතළුව මධ්‍යම වැඩිහිටි සමිතිය

එස්.කේ.එල්.හෙට්ටිආරච්චි                    නො.300,කතළුගොඩ බටහිර,අහංගම

ටී.ඩී.ලීලාවතී                                     වැවිලිහේන,අහංගම

එන්.එච්.හේමලතා                  අලවතුතිස්ස,කතළුව,අහංගම

25

හරුමල්ගොඩ බටහිර වැඩිහිටි සමිතිය

කේ.ජී.සදශ්‍රීනි                                   “මිහිර“,හරුමල්ගොඩ බටහිර,අගුළුගහ

ස්වර්ණා ලියනගුණවර්ධන                 මැදගොඩ වත්ත,හරුමල්ගොඩ ,අගුළුගහ

චන්ද්‍ර සමරසිංහ               මීපේ,හබරාදුව

26

බෝගහමුළුගොඩ වාසනා වැඩිහිටි සමිතිය

ජේ.එස්.කරුණාරත්න                       රන්මුතු උයන,හප්පාවන,වංචාවල

ජී.අමරසිංහ                                   විලමග,හප්පාවන,වංචාවල

එම්.ජී.සමරපාල                 පේරවත්ත,හප්පාවන,වංචාවල

27

අත්තරගොඩ වැඩිහිටි සරණ සමිතිය

ලීලා බී.සිල්වා                           දිමුතු,පිටිදූව,හබරාදුව

එච්.පී.චන්ද්‍රෙස්න                            “සමඟි“,හීනටිගල,තල්පේ

කේ.ඩබ්.කරුණාසේන                 පිටිදූව,හබරාදුව

28

කහවැන්නගම වැඩිහිටි සරණ සමිතිය

ඩබ්.බේබි නෝනා                                  නො.32,කහවැන්නගම,තල්පේ

ඩබ්.බන්දුවතී                                     නො.13,කහවැන්නගම,තල්පේ

ඩී.කේ.නන්දාවතී             නො.60,කහවැන්නගම,තල්පේ     

 

අනු අංකය

විහාරාධිපති හිමිගේ නම

විහාරස්ථානයේ නම

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

පූජ්‍ය අහංගම රතනසිරි හිමි

ජයසුමනාරාමය

ජයසුමනාරාම මාවත, ගොවියාපාන

0912282194

2

පූජ්‍ය වත්තල දමිතවංශ හිමි

ශ්‍රී විසුද්ධාරාමය

අරංවල, අහංගම

0770852636

3

පූජ්‍ය රැකව අස්සජී හිමි

මහා විහාරය

අහංගම

0766431362

4

පූජ්‍ය වල්ගම සෝමාලෝක හිමි

ජයමහවිහාරය

නාපිරිත්තාගොඩ, අහංගම

0714438149

5

පූජ්‍ය බඩබැද්දේ චන්ද්‍රරතන  හිමි

ගා/විද්‍යාචන්ද්‍ර පිරිවෙන් විහාරය

විද්‍යාචන්ද්‍ර මාවත, දිගරැද්ද, අහංගම

0912283324

6

පූජ්‍ය රන්නේ විමලරතන හිමි

ශ්‍රී තිලකවර්ධනාරාමය

මුනිදාස මාවත, වැලිවත්ත, අහංගම

0718601921

7

පූජ්‍ය ජබඹුරේගොඩ සුමනතිස්ස හිමි

දේවනන්දනාරාමය

නවරත්නපිටිය, දිගරැද්ද, අහංගම

0912283376

8

පූජ්‍ය උඩුපීල්ලේගොඩ විජයවංශ හිමි

විජය ශ්‍රී මංගලාරාමය

පියදිගම, අහංගම

0710400401

9

පූජ්‍ය මිද්දෙනියේ නාගිත හිමි

ශ්‍රී පරම නිවේසාරාමය

ජිනාලංකාර මාවත, අහංගම්ගොඩ

0777905305

10

පූජ්‍ය මාකලන්දන තුසිතවංශ හිමි

බිම්බාරම පුරාණ විහාරය

අහංගම

0718188967

11

පූජ්‍ය මඩුල්ලේ නාරද හිමි

ශ්‍රි සුධර්මාරාමය

නාකන්ද, අහංගම

0776060578

12

පූජ්‍ය මහගල්වැව වීනීත  හිමි

ශ්‍රී නිග්‍රෝධාරමය

නාකන්ද, අහංගම

0779402905

13

පූජ්‍ය හොරතොට අස්සජී හිමි

ක්ෂේත්‍රාරාමය

ජිනරතන මාවත, කරන්දුගොඩ,  අහංගම

0913900593

14

පූජ්‍ය බංගම ධම්මාලෝක හිමි

සිරි නිවේසාරාමය

මීගහගොඩ, අහංගම

0913919277

15

පූජ්‍ය පූජ්‍ය වැල්ලමඩමේ විමලසීල හිමි

ශ්‍රී සිද්ධත්තාරාමය

‍කුරුදුවත්ත, අහංගම

0777940105

16

පූජ්‍ය කතළුවේ වජිරසිරි හිමි

පූර්වාරාම රාජමහා විහාරය

කතළුව, අහංගම

0912282259

17

පූජ්‍ය අඹන්පොල සීලරතන  හිමි

නිග්‍රෝධාරාමය

දේවගොඩ, කත ළුව

0912282672

18

පූජ්‍ය හාන්දුපැල්පොල ධම්මාලෝක හිමි

ශ්‍රී විජයසුන්දරාරාමය

වැල්හේන්ගොඩ, කතළුව, අහංගම

0912283569

19

පූජ්‍ය මාරකොල්ලියේ විමලරංසි හිමි

රන්වැල්ල පුරාණ විහාරය

කතළුව, අහංගම

0912283614

20

පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ විමලවංශ හිමි

විවේකාරමය

පැලැස්ස, තිත්තගල්ල, අහංගම

0778129367

21

පූජ්‍ය දුවමල්ලගම පේමවිසුද්ධි හිමි

ශ්‍රී සුභද්‍රාරාමය

කොග්ගල, හබරාදුව

0773764286

22

පූජ්‍ය කොග්ගල විමලකිත්ති හිමි

දේවගිරි විහාරය

කොග්ගල , හබරාදුව

0778008585

23

පූජ්‍ය බඩල්කුඹුරේ අනුරුද්ධ හිමි

වෑදූව ආරණ්‍ය සේනාසනය

වෑදුව, කොග්ගල

0912283558

24

පූජ්‍ය  ඇල්ලේ ඉන්ද්‍රසෝභන  හිමි

විවේක සේනාසනය

තලාඩුව, කොග්ගල

0773048084

25

පූජ්‍ය  තැන්නහේනේ ධම්මාවාස හිමි

මුදලින්දාරාම පුරාණ විහාරය

මුදලියකන්ද, කොග්ගල

0776025014

26

පූජ්‍ය  දූවමලලගම පේමවිසුද්ධි හිමි

ශ්‍රී පංචථූපාරාමය

මාගල්තොට, කොග්ගල

0912283246

27

පූජ්‍ය ඇල්ලේ ඉන්ද්‍රසෝභන හිමි

ශ්‍රි ගුණදර්ශනාරාමය

මාගල්තොට පාර, ගුඩුමුල්ල

0715279956

28

පූජ්‍ය  දූවමලලගම පේමවිසුද්ධි හිමි

බෝධිරාජාරාමය

දූවමලලගම, හබරාදුව

0773764286

29

පූජ්‍ය හබරාදුවේ සුමේධවංශ  හිමි

ශ්‍රී විමලඥානාරාමය

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව

0765522883

30

පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ සුගතානන්ද හිමි

චේතියාරාම පුරාණ විහාරය

කටුකුරුන්ද, හබරාදුව

0718179889

31

පූජ්‍ය අත්තරගොඩ පියනන්ද  හිමි

නිග්‍රෝධාරාමය

කොක්වත්ත, හබරාදුව

0777654482

32

පූජ්‍ය හරුමල්ගොඩ කස්සප  හිමි

මණ්ඩලාරාමය

හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

0772888428

33

පූජ්‍ය  පූජ්‍ය ලේල්වල භද්ධිය හිමි

පුලිනතලාරාම පුරාණ විහාරය

ලියනගොඩ, හබරාදුව

0718179913

34

පූජ්‍ය ලණුමෝදර සෝමසිරි හිමි

ශ්‍රී විජයමුනින්දාරාමය

ලනුමෝදර, හබරාදුව

0913903899

35

පූජ්‍ය විජයභාපුර අත්තකුසල හිමි

තිස්සගිරි විහාරය

පිටිදුව, හබරාදුව

0912909781

36

පූජ්‍ය කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන හිමි

‍බෝදරගනේ පුරාණ විහාරය

පිටිදුව, හබරාදුව

0714495369

37

පූජ්‍ය හබරාදුව සුමනවංශ හිමි

සිරි ධර්මාරාමය

පිටිදුව, හබරාදුව

0913930003

38

පූජ්‍ය කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන හිමි

ශ්‍රී පියදස්‍යාරාමය පුරාණ විහාරය

කලවිටිගොඩ, මීපේ

0717192484

39

පූජ්‍ය කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන හිමි

රාජගිරි විහාරය

කෙසෙල්කඩුව, මීපේ

0714495369

40

පූජ්‍ය රණස්ගල්ලේ ඤාණධීර හිමි

නිග්‍රෝධාරාමය

මාකදුගොඩ

0713031142

41

පූජ්‍ය හබරාදුව  අනුරුද්ධ හිමි

ශ්‍රී විමලාරාමය

වැලේතොට පාර

නැත

42

පූජ්‍ය සිටිනාමළුවේ සුධම්ම හිමි

පරම ශ්‍රී නිකේතන සුධර්මාරාමය

වැල්ලෙතොට

0912283442

43

පූජ්‍ය කැටියපේ ඉන්ද්‍රසුමන   හිමි

උඩුපොහොන පුරාණ විහාරය

විද්‍යාකාන්ති පිරිවෙණ

0714495369

44

පූජ්‍ය තෙලිජ්ජවිල ධම්මාලෝක හිමි

රංවලගොඩ පුරාණ විහාරය

රංවලගොඩ

0912283760

45

පූජ්‍ය කපුගම නන්දසිරි හිමි

ශ්‍රී පඤ්ඤාතිස්සාරමය

හීනටිගල

0712415414

46

පූජ්‍ය ලුණුගම්වෙහෙර චන්ද්‍රරංසි හිමි

ආරියකර පුරාණ විහාරය

මිහිරිපැන්න

0772018862

47

පූජ්‍ය මහරඔ සෝමරතන හිමි

ශ්‍රී සද්ධානන්දාරමය

උණවටුන කන්ද

0775958628

48

පූජ්‍ය අලුත්වල ඥාණරතන හිමි

ගණනන්දාරාම පුරාණ විහාරය

ගණහේන

0912283564

49

පූජ්‍ය පූජ්‍ය ඇත්තිලිගොඩ ශාසනතිලක හිමි

සිරි සුමනාරාමය

දළවැල්ල

0718616141

50

පූජ්‍ය මඩිහේ සුගතසිරි හිමි

චෛත්‍යාලංකාර පුරාණ විහාරය

පීල්ලගොඩ

0772265844

51

පූජ්‍ය කතරගම රාහුල හිමි

ශ්‍රී ද්විභුම්මිකාරාමය

උණවටුන

0714338343

52

පූජ්‍ය තල්පේ අරියජෝති හිමි

අමරසිංහාරමය

වැල්ලෙදේවාල පාර, යද්දෙහිමුල්ල

0912224324

53

පූජ්‍ය මිරිස්වත්තේ සුමන හිමි

බෝධිරාජාරාම විහාරය

හීනටිගල පාර, උණවටුන

0718126246

54

පූජ්‍ය බටපොල සිරි රතන හිමි

විවේකාශ්‍රමය

කජුගස්හේන, රූමස්සල

0913780575

55

පූජ්‍ය ඇත්තිලිගොඩ ශාසනතිලක  හිමි

දක්ෂිණගිරිථූපාරාමය

රූමස්සල, උණවටුන

0718616141

56

පූජ්‍ය තලඅරඹේ සුදර්ශී හිමි

සමුද්‍රගිරි පුණ්‍යායතනය

රූමස්සල, උණවටුන

0912223347

57

පූජ්‍ය ජපානයේ අසාමි සාමි හිමි

ජපන් සාම චෛත්‍ය විහාරය

රූමස්සල, උණවටුන

0912224146

58

පූජ්‍ය ඇත්තිලිගොඩ සාසනතිලක හිමි

විවේකාරමය

රූමස්සල, උණවටුන

0718616141

59

පූජ්‍ය හප්පාවන රේවත හිමි

ශ්‍රී ඛෙත්තාරාමය

හරුමල්ගොඩ බටහිර, අගුළුගහ

0913929353

60

පූජ්‍ය දේවාලෙහිද පියනන්ද හිමි

හදිමුල්ල පුරාණ විහාරය

හදිමුල්ල, හප්පාවන

0779153851

61

පූජ්‍ය මැලෑගොඩ කල්‍යාණසිරි හිමි

ශ්‍රී වර්ධනාරාමය

හප්පාවන, වංචාවල

0912225689

62

පූජ්‍ය අඹන්පොල සීලරතන හිමි

නවමුනි සෑ පුරාණ විහාරය

ගිනිවැල්ල, කතළුව

0912282672

63

පූජ්‍ය නාබොටුවන කුසලඥාන හිමි

නාපූජ්‍යක්ඛාරාම විහාරය

අරියවංශ මාවත, හරුමල්ගොඩ

නැත

64

පූජ්‍ය ඊපෝවේ මහින්දවංශ නාහිමි

ශ්‍රිසුදර්ශනාරාම මූල මහා විහාරය

හීනටිගල, තල්පෙ

0779124715

65

පූජ්‍ය මැටරඹ හේමරතන හිමි

වැල්ලෙදේවාල විහාරය

යද්දෙහිමුල්ල, උණවටුන

0914932637

යෞවන සමාජ

අනු අංකය

යෞවන සමාජය

සභාපති

ලේකම්

භාණ්ඩාගාරික

01

පැහැසර, පිටිදූව

කේ.එල්.මියුරු ලක්ෂාන්, සිසිර, පිටිදුව, හබරාදුව

0716242334

කේ.එල්.එස්.එස්.ගුනවර්ධන,

සිසිර, පිටිදුව, හබරාදුව

0771046621

ධනුෂ්ක ප්‍රියදර්ශන, කෝදගොඩවත්ත, පිටිදුව

0774172846

02

විශ්ව, දොඩම්පේ

සොනාලි ජයසූරිය, කොස්මුළුගොඩ, හීනටිගල, තල්පේ

0717758339

බී.සවින්දි මධූෂිකා, කෝන්ගහවත්ත, දොඩම්පෙ, තල්පේ

0779279936

ආර්.සුරේකා, බඹගෙදරවත්ත, දොඩම්පෙ, තල්පේ

0750322132

03

මිණිමුතු, හල්ලොලුවගොඩ

ජේ.කේ.එම්.සෙව්වන්දි, දොරොල්ලගහවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

0915719850

බී.ටී.එස්.මුතුමාලී, කොණපැලවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

0770537247

එල්.ඩී.එන්.සෙව්වන්දි, කන්දඋඩවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

04

ෆ්ලෑෂ්. හඳුගොඩ

එම්.එච්.එන්.ශලින්ද්‍යා, යග්ගහවත්ත,
හීනටිගල, තල්පේ

0771322982

කේ.ඒ.ටී.අනූපමා, පැලකැටියවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

0723275017

රිෂ්මික සේනාරත්න, ගලගාවවත්ත, හීනටිගල, තල්පේ

0779918215

05

හිතමිතුරු, ලියනගොඩ

කේ.කේ.එන්.සංජිත ලක්ෂාන්, මුද්දරගෙවත්ත, ලියනගොඩ, හබරාදුව     0779693164

කේ.ඒ.යූ.සෙව්වන්දි, ලියනගොඩ, හබරාදුව

0917924815

එම්.බි.කේ.ලක්මාලී 28/ඒ, ලියනගොඩ, හබරාදුව

0917913079

06

පිපෙන මල්, කොග්ගල

කේ.යූ.දර්ෂා නො.31, සිංහධීවරගම, කොග්ගල,

0779481192

ඒ.එස්.මල්ෂානී, 73 සී, මෝදරගොඩ, කොග්ගල

0773270791

ජී.එච්.කේ.විනෝලි, 69 බී, මෝදරගොඩ, කොග්ගල

0765382780

07

ටයිටන්ස්, කටුකුරුන්ද

එච්.ඩබ්.එච්.දිලූප්, 214, කටුකුරුන්ද, හබරාදුව

0715692866

කේ.අයි.උවන්ප්‍රිය, කටුකුරුන්ද, හබරාදුව

0788242194

කේ.ටී.අයි.මධුසංක, පත්තිනිගෙවත්ත, ලියනගොඩ,හබරාදුව

0763178595

08

බ්‍රේව් ලයන්ස් කොග්ගල 1

ජී.ඩී.ජීවන්ත, නො.14, ගුඩුමුල්ල, කොග්ගල

0755191376

ඩී.එම්.ආර්.සේනාරත්න, 31, ගුඩුමුල්ල, කොග්ගල

0712224402

එන්.පී.සී.උදයංග, 40, ගුඩුමුල්ල, කොග්ගල

077162342

09

වොරියස්, කොග්ගල 11

එම්.ජී.වයි.මධුසංක, 421, තලාතුඩුව පාර, කොග්ගල

0757888768

ඒ.වී.එච්.මධුසංක, 397, තලාතුඩුව පාර, කොග්ගල 0766063330

ඒ.වී.ඩී.කෞෂල්‍ය, 396, තලාතුඩුව පාර, කොග්ගල 0756425711

10

දැහැමි, තල්පෙ(නැ)

කේ.එලම්.එච්.එල්.මනෝජ්, වැල්ලේතොට පාර, පාලුවත්ත, තල්පෙ

0766416335

එච්.කේ.ජේ.චමෝද්‍යා, වැල්ලඅද්දරගො, තල්පෙ

0773796182

ඩබ්.එස්.ප්‍රෙබා්ද, 101, රුක්මල්ගහ හන්දිය, තල්පේ

0772563860

11

හරුමල්ගොඩ(ම)

එල්.එච්.හිරුණි වත්සලා, මිරුක්, ශ්‍රී ආරියවංශ මාවත, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

0757054727

ඒ.ජී.අනුෂ්කා සඳුනි, 26, නේට්‍රල් පාර්ක්, ශ්‍රී ආරියවංශ මාවත, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

එස්.අනුර රසිඳු, රුසිගෙවත්ත, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

0728269016

12      

සුමිතුරු, හරුමල්ගොඩ

සී.ජේ.කුමාර, 332 ඒ, අන්තෝනියාවත්ත, දූවමලලගම, හබරාදුව

0719590115

හසන්තිකා ලක්මිණි, දූවගොඩැල්ලවත්ත, හබරාදුව

0763521603

එල්.එච්.ඩී.දිල්ෂාන්, දූවමලලගම, හබරාදුව

0714827592

13

ගොඩවත්ත

එල්.එච්.පී.චතුරංග, 97 සී, මුතුගල්තුඩුව, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

එල්.එච්.කේ.නිශාදිනී, හදිගොඩවත්ත, හරුමල්ගොඩ, හබරාදුව

0779922457

ජී.එච්.එස්.ලක්ෂාන්, මහතොටුපළවත්ත, හබරාදුව

0779699103

14

උදාර, හප්පාවන,

පී.ජී.පී.දම්සර, ජයන්ති, හප්පාවන, වංචාවල

0777901406

පී.අයි අප්සරා, විල වත්ත, හප්පාවන, වංචාවල   0770883626

කේ.ජී.එස්. ඩිල්තුෂා, 154/3, එගොඩහවත්ත, හදිමුල්ල, හප්පාවන, වංචාවල 0767676632

15

ලය්න් හාර්ට්, මීපේ

ඒ.ඩී.කුමාර, ගල්වැටවත්ත, මීපේ, හබරාදුව

0752267319

උදිත සම්පත්, මීපෙවත්ත, මීපෙ, හබරාදුව

0717227162

පී.එම්.නෙල්සනී, අරඹෙවත්ත, මීපේ, හබරාදුව

0752206316

16

ටැලන්ට්, ඌරගස්ගොඩ

චින්තක වේවැල්වල,

8/24,බී.ඩී.ඒ.ගුණසේකර මාවත, හබරාදුව

0769816066

ලවන්යා බිනූ, බිනූ විලා, හැඩිවත්ත, හබරාදුව

0718235067

ගයාන් අමරදිවාකර,

බී.ඩී.ඒ.ගුණසේකර මාවත, හබරාදුව

0714732460

17.

ස්මයිල්, උණවටන(ම)

ජී.කේ.එම්.චතුරංග, ස්මයිල් ආයතනය, අන්දායම්වත්ත, යද්දෙහිමුල්ල පාර, උණවටුන

0912226528

ජී.කේ.කවිඳු නිමේෂ්, ස්මයිල් ආයතනය,අන්දායම්වත්ත, යද්දෙහිමුල්ල පාර, උණවටුන

ජී.කේ.ගයනි නිශානි, ස්මයිල් ආයතනය,අන්දායම්වත්ත, යද්දෙහිමුල්ල පාර, උණවටුන

18

සෝමාවතිය, ගොඩවත්ත

ජී.පී.රුමේෂ්, සෝමාවතී නිවස, උදයමිත්ත හිමි මාවත, හරුමල්ගොඩ

0912282478

අප්සරා සඳමාලි,    සෝමාවතී නිවස, උදයමිත්ත හිමි මාවත, හරුමල්ගොඩ

නුවන්තිකා මධුෂානි,

සෝමාවතී නිවස, උදයමිත්ත හිමි මාවත, හරුමල්ගොඩ

19

සදහම් මිතුරු

දළවැල්ල

නවෝද් ශෂි ප්‍රභා,

තිරුවානගලවත්ත,

දළවැල්ල

0714101681

ඊෂා මධුභාෂිනි,

දෙල්ගහවත්ත,

දළවැල්ල

තරුෂ ෂෙහාන්,

පන්සල පාර, දළවැල්ල

0777903070

20

බොනවිස්ටා යෞවන සමාජය, බොනවිස්ටාව

ටී.එච්.ආර්.රංගා චමරි,

339, බොනවිස්ටාව, උණවටුන

0774621851

ටී.ජී.එන්.සංජය,

බොනවිස්ටාව, උණවටුන

0725238458

එම්.එච්.වී.ප්‍රියංකර,

බොනවිස්ටාව, උණවටුන

0714897161

21

ගෝල්ඩ්ස්ටාර්, මහරඹ

කේ.ඒ.එම්.කාවින්දි,

දෙවගවත්ත,

මහරඹ,

උණවටුන, 0776596993

චානක ප්‍රියසාද්,

පැලවත්ත,

මහරඹ,

උණවටුන, 0778165100

ජේ.ඩබ්.පී.ටීඉමල්කා

රෝස් විලා මහරඹ,උණවටුන

0777117965

22

බේව් හාට්,

වැල්ලෙතොට

ඩබ්.කේ.සසංක

රත්මල්දූවවත්ත,තල්පේ

ජේ.වයි.අකලංක

වෙරළුවත්ත,හීනටිගල,තල්පෙ

ඩබ්.එල්.ජයමාල්,

කන්දේවත්ත,තල්පේ 0770275186

23

පැරගන්,

අලවතුකිස්ගොඩ

කේ.සී.නිරෝෂන්,

කටුකුරුන්දෙවත්ත, කතළුගොඩ, අහංගම

0774455325

ඩබ්.පී.එස්.එන්.ජයවීර,

කටුකුරුන්දෙගෙදර, කතළුව, අහංගම.

0766020465

ඩී.රුවන්තිකා,

402, ඉසුරු සෙවන, කතළුගොඩ, අහංගම

24

යංග්ස්ටාර්,

පියදිගම(බ)

ටී.එච්.සී.මධුවන්ත,

විජේසිංහ මාවත,

හාතපැලෑන, අහංගම

ඩී.ජී.අයි.අංජලිකා, 18, කුරුඳුවත්ත, අහංගම

0713231649

ජී.එස්.කෞෂල්‍යා,

නො.55, කුරුඳුවත්ත, අහංගම 0774954385

25

ලිහිණි,

හරුමල්ගොඩ(බ)

බී.ජී.යූ.සඳරුවන්,

ශ්‍රී මදාරා නිවස, මීපේ, හබරාදුව   0779353031

ධනුෂික නුවන්,

පොල්අත්තේගෙවත්ත, මීප්, හබරාදුව  0785148008

නුවන් චානක,

කලුගල, මීපේ

0773429496

26

මිතු සවිය,

අන්නාසිවතුගොඩ

ඒ.එස්.වයි.මධුෂාන්,පිලානගෙවත්ත, හප්පාවන, වංචාවල  0756303079

එම්.එම්.ඒ.උද්දීපා,

කොස්දූව, හප්පාවන, වංචාචල.   0714422220

ආර්.පී.ඒ.ප්‍රෙමා්දනී,

මහගොඩවත්ත, දොරපේ, අඟුළුගහ     0767034579

27

විකසිත

උණවටුන(නැ)

ඩී.ටී.විදුරංග ද සිල්වා,

බෝධිරාජ මාවත, උණවටුන. 0777952395

ඩී.කේ.ඒ.දුලංජලී,

332/1/ඒ, ඉලුක්පිටිය, උණවටුන.  0771543036

එම්.ඩී.නවරත්ත,

බෝධිරාජ මාවත, උණවටුන . 0765329653

28

නිව් ලයන්ස්,

කතළුව(ම)

කේ.ඩබ්.එල්.කේ.දේවප්‍රිය,31, බැද්දවත්ත, වැවිලිහේන, අහංගම

0775505148

කේ.එල්.ඒ.ඉරෝෂිකා ගුණවර්ධන, ගුණසෙවන,  වැවිලිහේන, අහංගම

කේ.ඒ.එම්ඉමල්ෂා,

ැළුත් නිවාස, තිඹිරිහේන, කතළුගොඩ, අහංගම

29

මිණිමුතු,

බෝගහමුළුගොඩ

අයි.ඉන්දීප,

ප්‍රියකුමුදු, හප්පාවන, චංචාවල

0779544972

ඩී.ජී.ඩී.එන්.ගුණසිංහ,

මිටිවත්ත, හප්පාවන, වංචාවල

ඩී.ජී.අයි.උමයංග,

මිටිවත්ත, හප්පාවන, වංචාවල

30

ගෝල්ඩ්ස්ටාර්, තල්පේ(ද)

ඩබ්.ඩී.මනූෂ,

වෙලබඩවත්ත, මිහිරිපැන්න, තල්පේ

0765397476

ඩබ්.එච්.ඩී.ප්‍රියනෙත්,

ඉස්සරගෙවත්ත, මැටරඹ, උණවටුන

0723711460

ඒ.ජී.එල්.එම්.දිනුශාන්,

කලුවගහවත්ත,

මිහිරිපැන්න, තල්පේ

0769129925

31

යුනයිටඩ් ඒ,

කොරහැඩිගොඩ

බී.එස්.අයි.තත්සරණී,

මියුරු, ගොඩගේහේන, අහංගම

බී.එස්.ටී.ජනාදරී,

ශාන්ති, පඤ්ඤාවාස මාවත, ඔලගන්දූව, අහංගම

එම්.ඩී.සමරවික්‍රම,

ගොඩහේන

අහංගම

32

ලයන්ස්

තල්දූව

ආර්.ඩී.අයි.කවිෂ්ක
ජයවිජයගම, අහංගම

එච්.කේ.ඒ.ගිෂාන්,

ලහිරු, වේරදුගොඩ, අහංගම

එච්.ඩබ්.ඩී.ශහේන්,

දෙහිගස්වත්ත, ගොවියාපාන, අහංගම

33

යන්ග් ඩ්‍රීම්ස්,

පෑලැස්ස

ඒ.ඊ.සී.මධුශාණී,

කොස්ගහදෙනිය, තිත්තගල්ල, අහංගම 0763471257

ඒ.ඩබ්.ටී.එස්. සඳරේකා, සඳකැලුම්, බෝගහලඟ, තිත්තගල්ල, අහංගම 0769064371

එන්.ජී.එල්. නිලක්ෂ චතුරංගනී, පෑලැස්සවත්ත, තිත්තගල්ල, අහංගම 0772765587

34

චැලෙන්ජර්ස් II, කතළුව(නැ)

කේ.එච්.පී.විශ්වප්‍රිය, නො.29,මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

එච්.එච්.නුවන්, 63, මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

ඩබ්.ඩබ්.මලිත සංදීප, 61, මිරිහානවත්ත, කතළුව, අහංගම

35

ස්වර්ණහංස, මැලියගොඩ

පී.ජී.විමුක්ති, කොන්ගහවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම 0770466586

ඩී.එල්.එස්.මධුවන්ති, දෙණියවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම 0756165792

එච්.ඩබ්.එම්.පුෂ්පරාණි, මාදංගහවත්ත, මැලියගොඩ, අහංගම 0713380174

36

සීරියස්, කහවතුගොඩ

සංඛ දිල්හාර, ගුළුගහකොරටුව, කහවතුගොඩ, අහංගම

ඩී.සූරසිංහ, සූරසිංහ සෙවන, කහවතුගොඩ, අහංගම 0715563517

උදාරි තරුෂිකා, 10ඒ, කහවතුගොඩ, අහංගම

37

විෂන්, නාකන්ද

ඩබ්.එච්.ටී.රෂ්මික, දංහේනවත්ත, නාකන්ද, අහංගම 0772807256

ඩී.කේ.එච්.ශාලිකා, දංහේනවත්ත, නාකන්ද, අහංගම 0756936188

පී.ජී.එස්.නිමාෂා, ගලගාහේන, නාකන්ද, අහංගම

38

බ්ලැක් ලයන්ස්, මීගහගොඩ

කේ.ජී.සහන්, කොටේගොඩ, රබර්වත්ත, අහංගම 0769376410

පී.ඩී.කේ.තාරක, දෙල්ගහවත්ත, මීගහගොඩ, අහංගම 0788485108

ඩී.ටී.මධුෂංක, කොටේගොඩ, කුරුඳුවත්ත, අහංගම 0772993459

39

සුපර් ෆයිටර්, දොම්මන්නේගොඩ

එල්.ජී.පී.දේවින්ද, කනංගහවත්ත, මුනිදාසමාවත, පියදිගම, අහංගම 0752393990

ඒ.එච්.එන්.තමේෂි, උඩුකුමුර, අහංගම 0774642289

ඩබ්.එන්.නේත්‍රාණි, කනංගහවත්ත, මුනිදාසමාවත, පියදිගම, අහංගම

40

නැගෙනතරු, අටදාහෙවතුගොඩ

ආර්.එස්.වික්‍රමසූරිය, නිලගොඩවත්ත, කතළුව, අහංගම

ජේ.එල්.ඩී.ඒ.ගුණතුංග, සිරිපියුමි, කතළුව, අහංගම 0711907351

ඊ.එස්.චමෝද්, නාගහවත්ත, කතළුව, අහංගම

41

විහඟ, අහංගම(ම)

ළහිරු දේශාන්, සංඝරතන පාර, මධ්‍යම, අහංගම 0712921346

දෙව්නි කාව්‍යා, , සංඝරතන මාවත, මධ්‍යම, අහංගම

චතුනි මල්ෂා, 76, ධර්මාරාම මාවත, අහංගම

42

පවර් ඩ්‍රීම්ස්, වැල්හේන්ගොඩ

සහන් රන්සර, තල්අරඹවත්ත, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

ටානියා කෞෂල්‍යා, රේල්ගේට්ටුව අසල, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

දැහැමි දිලූප, 255, වැල්හේන්ගොඩ, අහංගම

43

එකමුතු, කරන්දුගොඩ

කේ.ටී.සමීර, සම්පත්තිගෙවත්ත, අහංගම 0772847230

ටී.කේ.පී. ධනංජනී, 20, ලෝඩ්ස්ටාර් නිවාස, කරන්දුගොඩ, අහංගම 0772993375

අයේශ්ක දිල්ශාන්, 12, කරන්දුගොඩ, අහංගම

44

සුමිතුරු, ගොවියාපාන

ඩී.ඩී.ආර්.හංසන, හංසන, විසුද්ධාරාම පාර, අරංවල, අහංගම, 0756890121

ඩබ්.ඉසුරි වාසනා, සෝමවිලා, ගොවියාපාන, අහංගම

ටී.එච්.කවිඳු, ගොවියාපාන, අහංගම

45

හිතමිතුරු, කලපුව

කේ.ජී.සම්පත්, පාමගේහේනවත්ත, මිල්ලදුව, අහංගම 0721290711

ඒ.වී.එච්.මදුෂිකා, ශාන් , රෝහිත මාවත, හේනවිතානගේවත්ත, අහංගම 0757381107

ඒ.වී.එන්.දිල්ෂානි,

හේනවිතානගේවත්ත, රෝහිත මාවත, අහංගම

46

සුමිතුරෝ, අහංගම්ගොඩ

එච්.බී.එන්.ප්‍රියංජලා, කොරටුව ගෙදර, අහංගම්ගොඩ

පී.එච්.ටී.පේෂලා ද සිල්වා, කොරටුව ගෙදරවත්ත, ජිනාලංකාරවත්ත, අහංගම්ගොඩ

එම්.ඒ.අයි. උදයංග, කොරටුවවත්ත, ජිනාලංකාරවත්ත, අහංගම්ගොඩ

47

රෝයල් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, දිගරැද්ද

එසු්.ඊ.එම්.ඉසුරු, මහවත්ත, දිගරැද්ද, අහංගම 0771783849

බී.ආර්.ඒ.එම්.මධුභාෂිණී, බෙන්තරගෙවත්ත, දිගරැද්ද, අහංගම 0914903744

එච්.ජී.එම්.විජේවර්ධන, ගමගේවත්ත, දිගරැද්ද, අහංගම

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

කොට්ඨාස දින රැස්වීම

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top