සමෘද්ධි මූලස්ථානය 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

mohan

එම්.ඩී.එම්.චිත්‍රලාල් මයා

මුලස්ථාන කළමණාකරු

+94 714 475 626

02

kumara

ටී.ඩබ්.ජී.ඩබ්.කුමාර මයා

ව්‍යාපෘති කළමණාකරු

+94 714 412 505

03

jayantha

එම්.කේ.ජයන්ත මයා

ව්‍යාපෘති කළමණාකරු

+94 718 031 699

04

jayasundara

ජේ.පී.පී.ජයසුන්දර මයා

ව්‍යාපෘති කළමණාකරු

+94 718  010 321

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

udaka

එච්.එච්.උදක ප්‍රසන්න මයා

ආයතන සහකාර 1

+94 711668345

02

madhavi

එම්.ආර්.හොරදිගල මිය

සමාජ ආරක්ෂණ සහකාර

+94 714 405 922

03

hemani

කේ.ජී.අයි.හේමානි මෙය

ආයතන සහකාර 11

+94 718791757

04

dharshani

ටී.ජී.ඒ.දර්ශනී මිය

ගිණුම් සහකාර

+94  704576683

05

nirmala

එච්.එම්.නිර්මලා මෙය

කාර්යාල සහායක

+94  763301380

ප්‍රජාමූල බැංකු සමිතිය 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

ඒ.එම්.චන්ද්‍රවතී මිය

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ

+94719760150

02

පී.ඒ.එස්.සුදර්ෂනී මිය

සහකාර කළමණාකරු

+94702600192

03

එම්.කේ.දසනායක මයා

ආයතන සහකාර

+9477 4102782

04

ජී.ශ්‍යාමලී ප්‍රියංකා මිය

ගිණුම් සහකාර

+94718012977

05

ඉනොකා රසංලනී මිය

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

+94718577294

06

එම්.ජී.ලලනි මිය

ව්‍යාපෘති සහකාර

+94768921287

කොග්ගල කලාපය

සමෘද්ධි බැංකුව - කොග්ගල

ප්‍රියානි මල්කාන්ති මිය

සමෘද්ධි කළමනාකරු

+94 777 849 305

 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

පි.එච්.පි. මධුසංක  මයා

පොත් තබන්නා

+94 776 703 577

02

ඩබ්. පි. එම්. එම්. ජයවිර මෙනවිය

මුදල් අයකැමි

+94 724 223 109

03

යූ.එච්.ඩබ්.ඩේලියා දමයන්ති මිය

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 776 276 257

04

කේ.එම්.අශෝක නිශාන්තද සිල්වා මයා

සහකාර කළමණාකරු

+94 775 115 851

05

බී.ආර්.ශ්‍රියාණි මිය

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 779732976

 

වසම් භාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්

අ.අං.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

එම්.ඉන්දිරා ලක්මාලි මිය

කලාප සහකාර

+94 776 673 616

2

කොග්ගල 1

සනාතනී වීරතුංග

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 770 846 554

3

කොග්ගල

එල්.එච්.ජේ.වික්‍රමසූරිය මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 913 782 029

4

අලවතුකිස්ගොඩ

පී.සීමල්ලවාරච්චි මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 777 431 461

5

කතළුව නැගෙනහිර

එල්.ජී.සිරිල් මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 776 353 807

6

කටුකුරුන්ද

අයි. එන්. ජාගොඩගේ මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 779 049 516

7

වඩුගේගොඩ

kirthi

ඊ.බී.එච්.කීර්තිසිරී මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 779 794 775

8

කහවතුගොඩ

indira priyadarshani

ඩබ්.එස්.ඉන්දිරා ප්‍රියදර්ශනී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 711 907 351

9

පෑලැස්ස

wasantha

ඒ.ජී.වසන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 773 202 855

10

වැල්හේන්ගොඩ

එස්.ටී.ලක්ෂ්මි රංජනී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 774 488 815

11

කතළුව මධ්‍යම

අයි.පී.ජී.එස්.නිලන්ති මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 718 012 977

12

අටදාහේවතුගොඩ

ජී.පී.එච්.තිලක්සිරී මානෙල් මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 779 027 282

13

මැලියගොඩ

pathma kumara

එන්.එච්.පි.ආර්.පත්ම කුමාර මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 771 990 484

14

කරන්දුගොඩ

desmi

එම්.දෙස්මි මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 770 518 020

15

කොග්ගල 11

ඩබ්.වසන්ත කුමාර මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 771 284 496

16

කතළුව බටහිර

warna

වර්ණා දීපිකා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94776276257

අහංගම කලාපය

අහංගම සමෘද්ධි බැංකුව

පී.ඩී.සිරියාවතී මිය

සමෘද්ධි කළමනාකරු

+94 774 007 975

 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

චිත්‍රා කුමාරසිංහ මිය

මුදල් අයකැමි

+94 713 511 183

02

indrani de silva

කේ.එම්.ඉන්ද්‍රානි සිල්වා මෙන.

සහකාර කළමණාකරු

+94 717 381 180

03

අයි.ප්‍රියංගනිද සිල්වා මිය

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 773 514 918

04

ඩී.ජී.දයාල් නන්දික ප්‍රේමදාස මයා

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 715 399 382

05

කුමාරි රාජපක්ෂ මිය

පොත් තබන්නා

+94 775011475

 වසම් භාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්

අ.අං.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

ඩබ්.පියල් ප්‍රසන්න මයා

කලාප සහකාර

+94 718 136 695

02

කලපුව

indrani

එච්.බි.ඉන්ද්‍රානි මිය     

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 714 349 885

03

අහංගම මධ්‍යම

kumuduni

එච්.ඩබ්.කුමුදුනී කාන්ති මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 716 292 012

04

දිගරැද්ද

malani

එම්.මාලනී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 776 117 678

05

කොරහැඩිගොඩ

මංගලිකා අමරසිංහ මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 715351239

06

නාකන්ද

බී.ඒ.ඩයස් මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 712 454 395

07

අහංගම්ගොඩ

ජී.ජී.රාමවික්‍රම මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 771 030 759

08

ගොවියාපාන

පී.ජී.මංගලිකා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 779 895 954

09

දඩුහැල

pathmini

එම්.එල්.පත්මිනී මිය

+94 716 887 218

10

පියදිගම බටහිර

yamuna

එන්.එල්.යමුනා ලාලනී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 715 615 830

11

කලෙහෙගොඩ

කේ.එච්.චන්ද්‍රපාල මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 779 802 699

12

පියදිගම නැ

jayasiri

එම්.වයි.ජයසිරී මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 713 381 250

13

මිගහගොඩ

ඒ.සී.හේවාමද්දුම මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 718 918 977

14

තල්දුව

nirosha

ඕ.ඩී.නිරෝෂා දිල්රුක්ෂි මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 766 722 642

15

දොම්මන්නෙගොඩ

shanthi

කේ.ජී.ශාන්ති ම්ය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 776 421 210

16

අහංගම නැ.

soisa

ඊ.ආර්.අයි.ප්‍රියංගනි සොයිසා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 774 604 234

වැල්ලේතොට කලාපය

කේ.කේ.ජී.රේණුකා මිය

සමෘද්ධි කළමනාකරු

+94 714470539

 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

ඩබ්.පත්මසිරී මයා

සහකාර කළමණාකරු

+94 725 731 101

02

ආර්.ඩී.සුනිල් මයා

පොත් තබන්නා

+94 774 951 225

03

ඩබ්.එම්.පී.තිලක් කුමාර මයා

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 77 9 045 582

04

ටී.ජී.ඩී.බී.චාරිකා මෙය

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 710453586

05

ඒ.එච්.සී.නිලුෂිකා මෙය

මුදල් අයකැමි

+94 776194351

වසම් භාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්

අ.අං.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

ජී.ජී.කැලුම් රණතුංග මයා

කලාප සහකාර

+94 776 115 123

02

ගොඩවත්ත

ටී.ජී.එච්.කුමාරසිරී මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 776 464 738

03

හරුමල්ගොඩ බටහිර

පි.ජී.මංගලිකා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 778 441 688

04

මොරම්පිටිගොඩ

ඩබ්.එම්.සී.කමන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 771 048 764

05

ඌරගස්ගොඩ

ඩී.නිහාල් ප්‍රියන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 770 779 639

06

ලියනගොඩ

එස්.එස්.ඩී.ගුණසේකර මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 776 901 247

07

කහවැන්නගම

රවින්ද්‍ර ප්‍රභාත් කනංකෙ මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 773 677 681

08

අන්නාසිවතුගොඩ

ජී.පී.ජී.ප්‍රියන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 775 490 311

09

හරුමල්ගොඩ නැ.

ඩී.නිහාල් ප්‍රියන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 770 779 639

10

හිනටිගල දකුණ

කේ. පි.ආර්. තරංගිකා මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 765 463 257

11

මීපේ

ඩබ්ලිව්.ඉන්ද්‍රකාන්ති මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 775 490 311

12

තල්පේ නැ.

රවින්ද්‍ර ප්‍රභාත් කනංකෙ මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 773 677 681

13

පිටිදුව

ඉරෝෂන් රොඩ්රිගෝ මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 717680372

14

හරුමල්ගොඩ ම.

ඩබ්.එම්.සී.කමන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 771 048 764

15

වැල්ලේතොට

ඩබ්.එම්.ඉනෝකා නිශාන්ති ම්ය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 772 776 063

16

ලණුමෝදර

ඩබ්. එම්. සී.මල්කාන්ති මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

+94 712 933 248

උණවටුන කලාපය

උණවටුන සමෘද්ධි බැංකුව

ඩබ්. ඒ. ඉන්ද්‍රානි මිය

සමෘද්ධි කළමනාකරු

+94 716 455 028

 

අ.අං.

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

ඒ.බී.තරංගා හර්ෂනී මිය

පොත් තබන්නා

+94 775 310 880

02

බී.පී.සමන්තා ප්‍රියදර්ශනී මිය

සහකාර කළමණාකරු

+94 750 342 958

03

යු.ඩි.ජි. නිරෝෂා මෙන.

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 776 644 704

04

එච්.බී.අනිල් ශාන්ති මිය

මුදල් අයකැමි

+94 771 682 823

05

ඒ.ජී.ඉනෝකා උපුලි මෙය

ගිණුම් ලිපිකරු

+94 712181119

වසම් භාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්

අ.අං.

ග්‍රාම නිලධාරී

වසම

ඡායාරූපය

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

01

එච්.එච්.අම්බිකා උපමාලි මෙය

කලාප සහකාර

+94 715 692 807

02

බොනවිස්ටාව

ඩබ්.ඒ.නිමල් මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 775 176 706

03

හදුගොඩ

එස්.එම්.ජයලත් මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 777 831 193

04

හල්ලොලුවගොඩ

පි.සමන් ජයරත්න මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 775 706 892

05

බෝගහමුළුගොඩ

බි.පි.එන්. සදමාලි මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 754 117 671

06

උණවටුන නැ.

එල්.ආර්.කමල් ප්‍රියන්ත මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 770 424 549

07

යද්දෙහිමුල්ල

පී.සේනක වේහැල්ල මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 773 588 614

08

තල්පේ දකුණ

කේ. ඩි. කේ.එන්. විජේවිර මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 716 898 079

09

හප්පාවන

පී.එච්.මිත්‍රකුමාර මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 777 582 573

10

මහරඹ

එම්. ශිරෝම් ජයලත් මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 727 651 675

11

දොඩම්පේ

කේ.ඩබ්. ජේ. ජිවන මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 712 135 892

12

දලවැල්ල

ජනිතා අඹවත්ත මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 718 235 091

13

උණවටුන බටහිර

ගයනි ටී. වලවගේ මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 718 012 879

14

උණවටුන මධ්‍යම

පී.සේනක වේහැල්ල මයා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 773 588 614

15

අත්තරගොඩ

ඩී.ජී.එච්.ශ්‍රියාණි මිය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී

+94 771524359

 

 

News & Events

28
අගෝ2017

කොට්ඨාස දින රැස්වීම

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top