අනු අංක

පාසල

ලිපිනය

වර්ගය

දුරකථන අංකය

1

ගා/බොනවිස්ටා ම.වි.

උණවටුන

1C

2

ගා/කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි.

කටුකුරුන්ද

1AB

0912282771

3

ගා/ලණුමෝදර විජය ම.වි.

ලණුමෝදර

1C

0771750369

4

ගා/හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.

හීනටිගල

1AB

0915614961

5

ගා/මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි.

මිහිරිපැන්න

2

0914909100

6

ගා/උණවටුන ම.වි.

උණවටුන

1AB

0912233789

7

ගා/වැල්ලේතොට සුගතානන්ද ම.වි.

වැල්ලේතොට

1C

0718207714

8

ගා/මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ක.වි.

හබරාදුව

3

0777608692

9

ගා/මීපේ අමතායන ක.වි.

මීපේ

3

0914995114/0774753844

10

ගා/අභයදාන ක.වි.

හබරාදුව

3

0915627815/0777920754

11

ගා/බොනවිස්ටා ක.වි.

උණවටුන

3

0718361917

12

ගා/හරුමල්ගොඩ නැගෙනහිර ක.වි.

හරුමල්ගොඩ නැගෙනහිර

3

0713362572

13

ගා/හරුමල්ගොඩ බටහිර ක.වි.

හරුමල්ගොඩ බටහිර

3

0718262459

14

ගා/පිටිදුව ක.වි.

පිටිදුව

3

0757159574

15

ගා/කතළුව ජාතික පාසල

කතළුව

1AB

0912283264

16

ගා/අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි.

අහංගම

1C

0912282749

17

ගා/රෝහණ ම.වි.

අහංග

1AB

0912282123

18

ගා/මීගහගොඩ ක.වි.

මීගහගොඩ

2

0721258103

19

ගා/නාකන්ද කුමර ක.වි.

නාකන්ද/ අහංගම

3

0758413685

20

ගා/අහංගම ගිමාරා සේනානායක විද්‍යාලය

නාකන්ද/ අහංගම

3

0755098764

21

ගා/සංඝරතන ක.වි.

 අහංගම

3

0775510702

22

ගා/වැල්හේන්ගොඩ ගුණරතන ම.වි.

වැල්හේන්ගොඩ

2

0718169988

23

ගා/ධර්මාරාම ක.වි.

අහංගම

3

0915688881

24

ගා/කතළුව ජී.වී.එස්.ද සිල්වා ක.වි.

කතළුව

3

0912282471

25

ගා/සිරිශීලවංශ ක.වි.

3

0779094867

26

ගා/පෑලැස්ස සිරිවිමලසිරි ක.වි.

පෑලැස්ස

3

0776081914

27

ගා/පීල්ලගොඩ සුමනජෝති ක.වි.

උණවටුන

3

News & Events

28
අගෝ2017

කොට්ඨාස දින රැස්වීම

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top