අනු අංකය

නම/ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

පොලිස් ස්ථානය හබරාදූව

මාතර පාර, කොග්ගල, හබරාදූව

+94 912 283 344

2

පොලිස් ස්ථානය අහංගම

මාතර පාර, අහංගම

+94 912 283 222

News & Events

28
අගෝ2017

කොට්ඨාස දින රැස්වීම

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top