අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපයා ඇත්නම් ඔබගේ පහත සදහන් ඉල්ලීම් මෙහි දකවා ඇති කාළය තුළ

අපට ඉටු කර දිය හැකිය

අනු අංකය

සේවාව

ගතවන කාලය

01

පදිංචි සහතික අනු අත්සන් කිරීම

වි.01

02

වටිනාකම් සහතික නිකුත් කිරීම

වි. 15

03

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම

වි. 10

04

තක්සේරු සහතික නිකුත් කිරීම

වි. 10

05

විදේශ ගමන්බලපත්‍ර ඉල්ලුම්පත් නිකුත් කිරීම

වි. 01

06

විදුලි විරෝධතා වලට විසදුම් ලබා දීම

සති 02

07

විරෝධතා කාලය අවසන් වූ විදුලි ඉල්ලීම් නිර්දේශ කිරීම

පැය 1/2

08

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය(පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළුව)

සති 02

09

ගල් වැලි බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම (පරීක්ෂා කිරීම ඇතුළුව)

සති 02

10

සතුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

පැ. ½

11

එක්දින සේවාවයටතේ ජාතික හැදුනුම්පත් ඉල්ලුම්පතක් නිර්දේශ කිරීම

වි. 05

12

ජාතික හැදුනුම්පත් අයදුම්පත් නිර්දේශ කර පු.ලි.කිරීමේ කොමසාරිස් වෙත යැවීම

දින 02

13

උප්පැන්න/විවාහ/මරණසහතික නිකුත් කිරීම

වි. 10

14

උප්පැන්න/විවාහ/මරණසහතික වල සං‍ශෝධනය කිරීම්

දින 01

15

විවාහයක් ලියාපදිංචි කිරිම

පැය 01

16

අනියම් සහනාධාර නිර්දේශ කිරීම

දින 10

17

වැඩිහිටි ජීවනාධාර ගෙවීම

දින 10

18

මහජන ආධාර අනුමත කිරීම

සති 01

19

රු.3000/= ආබාධිත දීමනා ගෙවීම

දින 03

20

වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරිම

දින 02

21

ස්වේච්ඡා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම

දින 10

22

විදේශ ගත වන කාන්තාවන්ගේ පවුල් පසුබිම් වාර්ථා නිර්දේශ කිරීම

සති 01

23

විශ්‍රාමිකයන් සදහා නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

වි. 10

24

විශ්‍රාමිකයන් සදහා වැටුප් වාර්තා නිකුත් කිරීම

වි. 05

25

ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

වි. 05

26

අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් මුදල් නිදහස් කිරිමට අනුමැතිය දීම

වි. 10

27

සමෘද්ධි රක්ෂණ ගෙවීම්

දින 03

28

සමාජ සංවර්ධන පදනමෙන් ගෙවන සහනාධාර (මෙය සමෘද්ධි මහා සංගමය මගින් ක්‍රියාත්මක වේ)

දින 01

29

ඉඩම් දීමනා පත්‍ර මත ණය මුදල් ලබා ගැනීමට උගසට තැබීමට අවසර ලබා දීම

වි. 10

30

බලපත්‍ර පිටපතක් නිකුත් කිරීම

පැය ½

31

බලපත්‍ර ඉඩමක අනුප්‍රාප්තිය නම් කිරීම

පැය ½

32

පරීක්ෂා කළ පසු ගස් හෙලීමේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

දින 02

33

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

සති 01

News & Events

28
Aug2017

Divisional Day meeting

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

Scroll To Top