හබරාදුව ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.10.15 වන දින ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති ගරු   තාරක නානායක්කාර මැතිතුමා,අමාත්‍ය        මැතිතුමා හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී                  මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරය. මෙම රැස්වීමට හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම්, හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා කැඳවීම් නිලධාරීන් සහභාගි විය.

 

News & Events

Scroll To Top