பிரதேச  செயலாளர்

உதவி பிரதேச செயலாளர்

கணககாளர்

திட்டமிட பனிப்பாளர்

நிருவாக உத்தியோகத்தர்

{slider நிருவாக கிராம உத்தியோகத்தர்|closed}

 

நிருவாகப் பிரிவு

 இல.  புகைப்படம்  பெயர்  பதவி
 01 ashoka  திருமதி.டப்.டீ்.அஷோகா வீரகோன்  பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர்
 02 nilan  செல்வி.பீ.ஜீ.நிலங்ஜனீ  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-1
 03 leelani  செல்வி.எல்.ஆர்.விஜேரத்ன முகாமைத்துவ உதவியாளர்-11
 04 priya  திருமதி.டீ.ஜீ.ப்ரியந்தா மாலனீ  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 05 sandya  திருமதி.ஜே.பீ.எஸ்.கே.செனெவிரத்ன  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 06 prasadi  திருமதி.ஜீ.வீ.எஸ்.ப்ரஸாதி  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
07  deepthikumari  திருமதி.தீப்தி குமாரி குணவர்தன
 08 jayamini  திருமதி.எச்.வீ.சந்த்ரிகா ஜயமிணீ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 09 clakmini  திருமதி.ஆர்.பீ.சந்திமா லக்மிணீ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 10 nishamalidevini  திருமதி.எஸ்.ஏ.நிஷாமலீ  தேவினி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 11 veenew  திருமதி.என்.வீ.வீனா விஜயங்கனீ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 12 neranjala  திருமதி.டப்.என்.கே.என்.எஸ். குமாரி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 13 rajith  திரு.என்.டப்.ஜீ.ரஜித் புத்திக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 14 amarashant  திருமதி .டப்.எல்.சந்த்ரானி அமரஷாந்தி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 15 jayantakks  திரு.டப்.கே.ஜயந்த   காரியால உதவியாலர்-1
 16 deneshkks  திரு.என்.ஸீ.தினேஷ் குமார  காரியால உதவியாலர்
 17 sara  திரு.டப் .கே.சரத் கீர்தி  சாரதீ -1
 18 lalithsamantha  திரு.டீ.எல.லலித் சமந்த  சாரதீ -11

 தேசீய அடையாளட்ட பிரிவு

19      tharanga பீ.ஜீ.டீ.தரங்க  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் 
20 niroshaID  திருமதி.என்.எல்.டீ.வயி.அபேகுணவர்தன  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

கணக்காளர் பிரிவு

 இல.  புகைப்படம்  பெயர்  பதிவி
 01 gunamini miss  செல்வி.பீ.பீ.எஸ்.குணமிணீ  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-1
 02  g dumy new  திருமதி.டப.வீ.பீ.டீ.சமன்  குமாரி  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-1
 03 wasanthamr  திரு.டப்.டீ.டீ.வசந்த  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-11
 04 himacomp  செல்வி.என்.எச்.தஹனாயக  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-11
 05 nadeeshakusumsiri  செல்வி.கே.எச்.பீ.என்.ஜே.குசும்சிரி  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-11
 06 ayeshamanori  திருமதி.அயேஷா மனோரி அபேரத்ன  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-11
 07 gaya  திருமதி.ஆர்.பீ.கயனி  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-11
 07 prashadhi  திருமதி.டப்.அயி.வீ.ப்ரஷாதி  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-111
 08 sama  திருமதி.டீ.வீ.எஸ்.ப்ரியதர்ஷனீ  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-111
 09  திரு.பீ.இலவேந்தன்  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-111
 10 sriyaugcom  திருமதி.யூ.ஜீ.ஷ்ரியாலதா  முகாமைத்துவ உதவியாலர்-111
 11 champikathuduwe  திரு.சீ.எம்.துடுவேவத்த
 12 manjula  திரு.ஆர்.எம்.எம்.ராஜபக்ஷ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 13 pushpe  திர்மதி.புஷ்பா ராமனாயக  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 14  திருமதி .நந்தனீ  காரியால உதவியாளர்

 

இல. புகைப்படம் பெயர் பதவி
 15 pension officer திருமதி.டீ.என்.குணவர்தன  
 16 laxmankalan திரு.லக்‌ஷ்மன் கலங்ஸூரிய முகாமைத்துவ உதவியாளர்
 17 rumesha2 திருமதி.கே.டப்ருமேஷா தரங்கனீ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 18 pension திருமதி.கே.சுமேதா லொகுகொடிகார  

காணிப் பிரிவு

 இல.  புகைப்படம்  பெயர்  பதவி
 01 anura  திரு.டப்.எச் அனுர ஷாந்த
 02 thak  திருமதி.டீ.ஜீ.தக்‌ஷிலா நிரோஷனீ முகாமைத்துவ உதவியாளர்-11
 03 niroshaa  திருமதி.டப்.எம்.நிரோஷா மலகாந்தி முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 04 kurunayaka1  திருமதி.சீ.குருணாயக  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 05 geethani  திருமதி.பீ.ஏ.சஜீவா கீதானி  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 06 chaminda  திரு.கே.ஏ.சனத் சாமிந்த  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் -11
 07 thiloka  திருமதி.திலோகா விக்ரமஸிங்ஹ மதனாயக  
 08 werala  திரு.பீ.பீ.என்.பீ.பெரேரா
09  do  திருமதி.ஏ.டீ.அமரஸிங்ஹ அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 10 chatu  திருமதி.கெ.பீ.சதுரானி நிஸங்ஸலா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
11  peshala  திருமதி.கே.ஏ.யூ.பேஷலா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 12 maheshamadu  திருமதி.மஹேஷா மதுஷானி காரழயால உதவியாளர்

சமூக  சேவைப் பிரிவு

 இல.  புகைப்படம்  பெயர்  பதவி
 01 malkanthi  திருமதி.டீ.என்.பீ.மல்காந்தி முகாமைத்துவ உதவியாளர்-1
 02  திருமதி.எச்.கே.டீ.மனோரி முகாமைத்துவ உதவியாளர்-11
 03 madushanii  திருமதி.பீ.ஜீ.டீ.மதுஷானி  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 04 imesha  திருமதி.எச்.எச்,அயி.தீபானி  முகாமைத்துவ உதவியாளர்-111
 05 thanuja  திருமதி.வயி.எஸ்.தனுஜா 
 06 haranika  திருமதி.எஸ்.பீ.டப்.குணவர்தன
 07 ugupali  திரு.யூ.பீ.ஹேவாவிதாரன
 08 ekanaya  திருமதி.டீ.எஸ்.ஏகனாயக
 09 nayana  திருமதி.நயனா கஹதகமகே
 10 madumi  திருமதி.டப்.ஸீ.மதுமி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 11 achala  திருமதி.எச்.டீ.டப்.அசலா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 12 lasantha  திரு.லஸந்த மனோஜ் ரணஸிங்ஹ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 13 nayomi  திருமதி.கே.ஜீ.ஏ.நயோமி சதமாலி  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 14 dinusha  திருமதி.என்.பீ.தினூஷா சதுரங்கனீ  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 15 sepali திருமதி.ஜீ.எல்.சேபாலிகா அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
16  wisuddika  திருமதி.ஏ.எல்.ஏ.ஷ்யாமலீ விசுத்திகா  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 17  திருமதி.ஜீ.எச்.டப்.புத்தி இரோஷா  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
18   திருமதி.கே.டீ.எச்.தரங்கா சேனானி த  ஸில்வா  அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
 19  காரியால உதவியாளர்

அபிவிருத்திப் பிரிவு

 இல.

 புகைப்படம்

 பெயர்   பதவி
 1 rangajeewa    
 2      
3      
 4 kalani    
 5 deneshkks    

slider நிருவாகப் பிரிவு|closed}

News & Events

28
ஆக2017

Divisional Day meeting

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top